Missie en visie

"Ontwikkel jezelf en groei samen"

Drie waarden spelen in deze missie een belangrijke rol: vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid. We hebben veel vertrouwen in kinderen, we bieden hen een veilige omgeving en zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben voor de kinderen en hun ouders. 

Vanuit deze waarden creëren we samen met kinderen en ouders een speel- en leergemeenschap waarin welbevinden, betrokkenheid en competentie kernbegrippen zijn. Kinderen die zich prettig en veilig voelen, durven bekende paden te verlaten en durven zich open te stellen voor wat er op hen afkomt. Als zij (ook) betrokken zijn en zich betrokken voelen, werken ze intensief en geconcentreerd aan activiteiten en opdrachten. Welbevinden en betrokkenheid zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor groei en ontwikkeling; ze bevorderen de competentie en de bekwaamheid van kinderen. Door het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen te bevorderen, krijgt ieder kind optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen en samen met anderen te groeien. Zowel cognitief als sociaal-emotioneel.  

Visie

Onze visie op een goed speel- en leerklimaat waarin elk kind zich kan ontwikkelen en samen met anderen kan groeien, rust op de gedachte dat ons aanbod invloed uitoefent op drie domeinen:

Deze 3 domeinen hebben wij als volgt vertaald:

Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling (kwalificatie)

Ons aanbod speelt een belangrijke rol in het verwerven van kennis en vaardigheden die kinderen kwalificeren om iets te doen. Maar kinderen hebben verschillende karakters, talenten, behoeften en leervragen. Wij hebben daarom oog voor die verschillen tussen kinderen: wat wil en wat kan dít kind en wat heeft dít kind nodig? Onderwijs, opvang en de begeleiding sluiten aan bij het individuele kind.

Ieder kind krijgt de ruimte om zijn eigenheid te ontdekken (subjectivatie)

Ons aanbod heeft invloed op het kind zelf, op het individu. Daarom besteden wij veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, aan het ontdekken van: Wie ben ik? We leren kinderen een zelf-kritische houding aan te nemen en we leren ze te reflecteren. Eigenheid, jezelf durven zijn, vinden we heel belangrijk. Daarbij geven we kinderen de vrijheid om ook eigen keuzes te maken.

Ieder kind groeit op als wereldburger, als onderdeel van de samenleving (socialisatie)

Wij bieden kinderen mogelijkheden om zich breed te ontwikkelen. Zij verwerven kennis en basisvaardigheden, maar ontwikkelen ook allerlei andere competenties en vaardigheden, zoals sociale, morele, emotionele, motorische, communivatieve en creatieve competenties. Door naar school en naar de opvang te gaan, leren kinderen deel te worden van tradities en gemeenschappen (socialisatie). Omdat we kinderen willen opleiden tot actieve burgers, besteden we expliciet aandacht aan (wereld)burgerschapscompetenties.

Andere belangrijke uitgangspunten in ons aanbod: 

Kinderen leren van elkaar 

Aansluiten bij het individuele kind betekent niet dat wij kiezen voor individueel onderwijs. Kinderen leren immers in interactie met elkaar. Door met elkaar te communiceren, te spelen en samen te werken, leren kinderen veel van elkaar. Ze leren omgaan met verschillen, rekening te houden met anderen, ze leren elkaar te helpen, te begrijpen en initiatieven te nemen en samen problemen op te lossen.  

Het kind is mede-eigenaar van zijn eigen leren 

In ons kindcentrum geven kinderen mede sturing aan hun ontwikkeling. De rol van onze medewerkers is hierin essentieel, zij hebben de verantwoordelijk dat het kind ook echt aan leren toekomt. Zij kijken en luisteren goed naar kinderen, hebben een coachende rol, of indien nodig een sturende rol, en helpen kinderen om hun eigen leervragen te formuleren. Zij ondersteunen ieder kind bij zijn persoonlijke leer- en ontwikkelingsproces. 

Kinderen zijn nieuwsgierig 

Kinderen zijn gedreven om ontdekkingen te doen. Van binnenuit willen zij leren en zich verder ontwikkelen. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig. Als jonge onderzoekers verkennen ze de wereld en stellen ze vragen waarop ze graag zelf een antwoord willen zoeken. Ze zijn nieuwsgierig naar het wat, het hoe en het waarom. Wij bieden onze kinderen daarom een rijke, uitdagende en betekenisvolle leeromgeving op onze speel- en leerpleinen, die hen gelegenheid geeft én uitdaagt om nieuwe ontdekkingen te doen, om volop te leren en zich verder te ontwikkelen.  

Kinderen leren van hun fouten 

Kindcentrum De Hoven is een lerende organisatie op alle niveaus. We vinden het belangrijk om kinderen in te laten zien dat je van fouten ook kunt leren. Door fouten te maken, leren kinderen wat zij anders moeten of kunnen doen. Het is daarbij essentieel dat de medewerker samen met het kind op de fouten reflecteert: wat kun je de volgende keer beter of anders doen? 

De missie en visie van de Hoven zijn richtinggevend voor de manier waarop onze medewerkers omgaan met kinderen en ouders.