BSO

Welkom op de buitenschoolse opvang!

Op de buitenschoolse opvang werken we met 3 basisgroepen (onder- middenbouw) en 2 basisgroepen (bovenbouw).Op elk basisgroep werken dagelijks twee vaste pedagogisch medewerkers met maximaal 22- 24 kinderen. Zolang de groepen nog niet helemaal vol zitten, worden de groepen op bepaalde dagen samengevoegd tot maximaal 22 kinderen. Via de informatieborden en de Hoven app worden de ouders op de hoogte gebracht van wijzigingen in de groepssamenstelling. Om de sociaal emotionele veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen bieden we de kinderen een bekend gezicht of een bekende ruimte/groep bij het samenvoegen. 

Dit doen wij bij de buitenschoolseopvang

We streven er naar kinderen zelf te laten nadenken, theorieën te bedenken en niet hen te laten nadoen wat wij voordoen. Bij vragen van de kinderen proberen we, zo veel mogelijk, geen pasklaar antwoord te geven maar samen op onderzoek uit te gaan en te ontdekken. Daarbij proberen we de leerprocessen van de kinderen zichtbaar te maken, aan te wakkeren en uit te diepen door steeds verrassende impulsen aan te bieden.

We proberen de groep zo in te richten dat het kan meegroeien met de groep. Het materiaal en het aanbod moet prikkelen tot experimenteren en nieuwe ervaringen opdoen. We bieden de ruimte om zelf op te lossen en te ontdekken door de groep zo in te richten dat er (fysieke) uitdagingen zijn, waar veilig geoefend kan worden. We gaan er niet van uit dat een kind iets niet kan, maar van de mogelijkheid dat hij het kan of kan leren.

Zo ziet onze dag er uit

Na het landen in de basisgroep, is er een divers programma in verschillende ruimtes van het kindcentrum. Kinderen kunnen gedurende de (mid)dag kiezen met behulp van een digitaal planbord, voor verschillende activiteiten die per groep, op leeftijd en/of interessegebied worden aangeboden op beide verdiepingen. 

Hier werken wij aan

Op de buitenschoolse opvang wordt de Interactie tussen kinderen onderling sterk gestimuleerd. We nodigen uit tot communiceren, en hebben zelf een voorbeeldfunctie.

We scheppen de hele dag door situaties waarbij de kinderen met elkaar kunnen zijn en met elkaar kunnen communiceren. We respecteren vriendschappen en houden rekening met de verschillende en wisselende behoeften van de kinderen.

De pedagogisch medewerkers stimuleren vriendschap en samenwerking bij kinderen onderling. Ook gaan zij bewust om met conflicten tussen kinderen. Groepsleiding gaat ervan uit dat een conflict een leermoment is. Als zich een conflict tussen twee kinderen voordoet, kijken zij eerst hoe het conflict verloopt. De pedagogisch medewerker hoeft niet altijd in te grijpen of oplossingen aan te dragen. Kinderen zijn vaak heel goed in staat zelf problemen op te lossen. Door kinderen zelf een oplossing te laten vinden, respecteren en stimuleren wij ook de creativiteit, het verantwoordelijkheidsgevoel en de zelfstandigheid van het kind. De pedagogisch medewerker houdt het proces in de gaten en als de kinderen er zelf niet uitkomen, ondersteunen ze bij het oplossen van ruzies. Hoe deze ondersteuning eruit ziet, hangt af van de situatie en de leeftijd van de kinderen.

De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen, biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties.