Opvang

Het creëren van een vertrouwde omgeving is heel belangrijk, waarbij ook in onze opvang betrokkenheid en welbevinden en een rijke speelomgeving belangrijke pijlers zijn. In onze opvang zitten de kinderen daarom in een zogenaamde basisgroep. Dit is een vaste groep in een eigen groepsruimte (onze speelpleinen) die qua sfeer en inrichting bij hun leeftijd past. 

Naast de uitgangspunten van ons kindcentrum is de Wet kinderopvang richtinggevend voor de manier waarop wij de opvang gestalte geven. Dat houdt in dat de volgende vier aspecten centraal staan op de opvang van De Hoven:  

  • Sociaal-emotionele veiligheid; 

  • De ontwikkeling van persoonlijke competenties; 

  • De ontwikkeling van sociale competenties; 

  • Overdracht van waarden en normen.