Ontwikkeling in beeld

Om ieder kind optimaal onderwijs en passende begeleiding en ondersteuning te geven, volgen we de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig. Alleen dan kunnen we aansluiten bij de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Bovendien signaleren we problemen of obstakels op die manier zo vroeg mogelijk, zodat we als dat nodig is snel actie kunnen ondernemen.  

Observeren

De manier waarop kinderen spelen, werken en zich gedragen, zegt veel over hun welbevinden, hun betrokkenheid en hun ontwikkeling. Wij kijken en luisteren daarom goed naar kinderen, elke dag weer. Observaties geven medewerkers veel informatie over de ondersteuning die kinderen nodig hebben. We observeren kinderen doelgericht en systematisch. In het onderwijs gebruiken we het digitale observatie-instrument MijnRapportfolio. Naast onze observaties, beoordelen we het werk van leerlingen en maken we gebruik van toetsen.  

Toetsen

Kinderen van groep 3 t/m 8 maken regelmatig methode- en niet methodegebonden toetsen, zodat we weten hoe ver ze in hun ontwikkeling zijn. Op de Hoven nemen we twee keer per jaar de toetsen af die bij het IEP Leerling- en Onderwijs Volg Systeem (LOVS) horen. Dit gebeurt in de maanden januari/februari (de middentoetsen) en mei/juni (de eindtoetsen). De volgende toetsen worden gebruikt:

  • Rekenen en Wiskunde in groep 3 t/m 8;
  • Begrijpend Lezen groep 4 t/m 8;
  • Spelling groep 3 t/m 8;
  • Technisch lezen AVI en DMT groep 3 t/m 8 (vanaf groep 6 alleen wanneer nog van toepassing).

IEP-toetsen zijn vaardigheidstoetsen en methodegebonden toetsen zijn beheersingstoetsen. Dit betekent dat er met de methodegebonden toetsen wordt bekeken of de kinderen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen. In de IEP-toetsen komen ook opgaven voor die makkelijker of moeilijker zijn dan de lesstof. De methodegebonden toetsen sluiten dus goed aan op de lesstof, terwijl dat bij de IEP-toetsen minder het geval is.

De normering van de toetsen is ook anders dan die van de methodegebonden toetsen. Bij de IEP-toetsen wordt de uitslag vergeleken met die van alle kinderen in Nederland uit hetzelfde leerjaar en met eerder behaalde resultaten. Omdat de IEP-toetsen eenmaal per halfjaar worden afgenomen, kan dit betekenen dat bij sommige kinderen een deel van de lesstof niet meer vers in het geheugen is opgeslagen. Bij de methodegebonden toetsen wordt altijd direct na een lesblok of hoofdstuk getoetst en dan is de lesstof nog niet weggezakt. Ook is de vraagstelling in de IEP-toetsen vaak iets anders dan in de lesboeken van de methode. 

In groep 8 nemen de kinderen deel aan de IEP doorstroomtoets Basisonderwijs. Deze wordt in februari afgenomen. De uitkomst is een richtlijn die (mede) het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs. In groep 7 krijgt u van de leerkracht(en) eerst een preadvies en in groep 8 krijgt u eerst een voorlopig en daarna een definitief advies voor de keuze van een school op niveau voor uw kind. Ons advies is gebaseerd op het deskundig oordeel van onze commissie VO (bestaande uit alle leerkrachten van groep 7-8, de intern begeleider en directie) en de behaalde resultaten uit de laatste 3 leerjaren en op de IEP doorstroomtoets. Ook de motivatie en werkhouding spelen een grote rol in het definitieve advies.

Mijn Rapportfolio

Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn we overgestapt van een papieren portfolio naar de digitale omgeving van MijnRapportfolio. De uitgangspunten van deze omgeving zijn gericht op het inzichtelijk maken van de totale ontwikkeling van het kind. Door deze digitale omgeving is het mogelijk de samenhang aan te geven van de talenten, vaardigheden en cognitieve ontwikkeling van het kind. Kinderen ervaren eigenaarschap in hun eigen ontwikkeling en leren reflecteren op (persoonlijke) doelen en ook ouders zijn meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind op het gebied van welbevinden, betrokkenheid, competenties én prestaties.