Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief nummer 1 (2016-2017)

30-09-2016

Kalender

5 oktober: Studiedag - het hele Kindcentrum is gesloten

10 t/m 14 oktober: Welbevindingsgesprekken

14 okt: Schoolfotograaf voor de groepen 5-6-7-8 en broer-zusfoto's (bij intekening)

17 en 18 okt: Schoolfotograaf en broer-zusfoto's (bij intekening)

17 t/m 20 oktober: Schoolkamp groep 8

21 oktober: Poetsmiddag ouders 14.00-16.00u

24 t/m 28 oktober: Herfstvakantie - BSO extra opvangcontract nodig

31 oktober: Studiedag - BSO extra opvangcontract nodig

 

Klein woordje van Bettine

We kunnen (nu al) terugkijken op een zeer geslaagde start en een bijzonder goede informatieavond "vol vertrouwen". De combinatie van inspiratie, informatie en ook een gezellig drankje is zeer goed bevallen en zeker voor herhaling vatbaar. Inspireren en informeren willen we dit jaar vaker doen op thema-avonden.

De eerstvolgende staat dan ook al gepland op woensdagavond 9 november om 19.00 uur, waarbij Joanne Muller van Wat Anderss?! je meeneemt in verschillende manieren van kijken, luisteren en ervaren. Ze gaat in op één van de rechten het kind; er mogen zijn. Herinner jij je nog hoe je als jong kind naar de wereld keek of naar jezelf? Jonge kinderen zijn wijs, onbevangen, creatief en in het moment. Ze hebben nog geen oordelen over anders zijn, deze worden gevoed door de omgeving, door onze normen en waarden.

Het wordt een avond met interactie, humor, inspiratie en bewustwording. Je krijgt een kijkje in de workshops die gegeven worden door Wat Anderss?! en die in 2015 ook gegeven zijn aan onderbouw Rood. Aanmelden voor deze thema avond kan via de mail joanne@watanderss.nl. 

Voor het hele team van KC de Hoven staat op woensdag 5 oktober (óp de dag van de leerkracht) een kindcentrum studiedag gepland waar wij gezamenlijk de ervaringsgerichte thema’s welbevinden, betrokkenheid en krachtige leeromgeving met elkaar uitwerken, dit onder begeleiding van (de spreker op onze info-avond) Ellen Emonds. In het middagprogramma zal het onderwijsgevende personeel deelnemen aan de ATO-scholenkring brede studiemiddag (en vooral gaan leren omdenken ;-)) en de pedagogisch medewerkers zullen direct het in de ochtend behandelde thema ‘rijke speel-leeromgeving’ gaan uitvoeren. Via twitter @KCdeHoven zal ik hiervan verslag doen.

Let op: het hele kindcentrum is voor kinderen deze dag gesloten.

Nu op naar een zonnige herfst,

warme groet Bettine

Ouderbetrokkenheid en het leerproces van kinderen

Velen van u hebben medewerking verleend aan het (enquête)onderzoek dat Gerdien Hagoort (leerkrachtondersteuner middenbouw) in april 2016 heeft gedaan. De enquête had de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen op De Hoven als hoofdthema. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van het kindcentrum en vormde het afstudeeronderwerp voor de studie HBO-Pedagogiek. Intussen is Gerdien afgestudeerd en mag zij zich Bachelor of Social Work noemen.

De uitkomsten van het onderzoek vormden de basis voor een eindrapport, met daarin een aantal aanbevelingen. De aanbevelingen hebben betrekking op de manier waarop ouderbetrokkenheid bij het leerproces versterkt en vergroot kan worden op onze school. Daarnaast heeft ook het management nagedacht over eventuele kansen op het gebied van de ouderbetrokkenheid.

Tezamen met de aanbevelingen uit het rapport is er nu een aantal zaken opgestart, die kunnen bijdragen aan een kwalitatieve verbetering van de ouderbetrokkenheid.

Misschien is het u al opgevallen? Zo was er bijvoorbeeld de ouderavond op 19 september jl. Hierin werd door Ellen Emonds op een inspirerende manier uitgelegd wat ErvaringsGericht Onderwijs (EGO) betekent voor het leerproces en de wijze waarop wij kinderen beoordelen. Uitgelegd werd, waarom we ons vooral richten op het leerproces en vervolgens pas op de leerresultaten.

Ook de manier waarop de intakegesprekken met nieuwe ouders plaatsvinden heeft een verandering ondergaan. Nog duidelijker dan voorheen wordt uitgelegd, hoe wij op het kindcentrum werken volgens de principes van het EGO-concept en welke consequenties dat heeft voor het onderwijs. Wij denken dat ouders zo nog meer bewust worden van hun keuze voor onze school.

Tot slot zijn we op het kindcentrum ook bezig om een manier te vinden, waarop we ouders veel directer, concreter en sneller op de hoogte kunnen brengen van de individuele ontwikkeling van hun kind(eren).

Dit zijn zo een aantal punten waarop al veranderingen zijn ingezet, of waarin wij druk bezig zijn ons hierin als kindcentrum te ontwikkelen. Uiteraard zult u steeds wanneer er zich belangrijke veranderingen voordoen, hierover worden geïnformeerd.

Welbevindingsgesprekken

In de week van 10 t/m 14 oktober staan de welbevindingsgesprekken met de basisgroepleerkracht gepland. Dit gesprek wordt met de basisgroepleerkracht, kind en de ouder(s) gevoerd. De kinderen vertellen in bijzijn van de leerkracht over hun welbevinden in de groep en op het leerplein.

U kunt zich vanaf vandaag 15.00 uur tot vrijdag 7 oktober 15.30 uur inschrijven via onze app onder ‘oudergesprekken’ of via https://app.schoolgesprek.nl/?schoolid=286644. Voor het inloggen heeft u alleen de voornaam en geboortedatum van uw kind nodig. 

Indien het u niet gelukt is om digitaal in te schrijven, dan zullen de leerkrachten zelf de inschrijving doen. U ontvangt hierover een bevestiging voor het ingeplande gesprek.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de basisgroepleerkracht(en).

Fotograaf

Op vrijdag 14 oktober, maandag 17 oktober en dinsdag 18 oktober komt de fotograaf weer bij ons op het kindcentrum. Dit jaar zullen we werken met twee fotografen van de Nieuweschoolfoto.nl. Zij komen in 3 dagen alle groepen fotograferen. 

Maakt uw kind deze dagen geen gebruik van opvang, maar wilt u wel een individuele foto van uw kind vergeet u dan niet in te schrijven. Er zullen op de babygroepen geen foto’s gemaakt worden.

Voor foto’s van de kinderen van de babygroep en de broertje/zusje foto kunt u zich intekenen op de daarvoor speciaal opgehangen intekenlijsten. (Deze lijsten kunt u vinden op de infowand op het binnenplein). Per foto heeft de fotograaf ongeveer 3 minuten nodig. Het is voor de fotograaf fijn wanneer ouders even ‘uit het zicht’ blijven tijdens de foto omdat dit het beste resultaat geeft.

U krijgt een persoonlijk wachtwoord met een code waarmee, via internet, de foto’s besteld kunnen worden. De foto’s worden thuis per post afgeleverd.

Luis in je haar, kammen maar!

De behandelperiode (eerste week na de zomervakantie en nacontrole) op het kindcentrum is geweest. Het is belangrijk dat u als ouder thuis uw kind(eren) extra goed controleert met een ijzeren netenkam. Voor meer informatie kunt u de handleiding lezen van RIVM "Luis in je haar, kammen maar." Deze handleiding is ook via de app onder het kopje Nieuws te vinden.

Wilt u een dag extra opvang?

Het kan voorkomen dat u naast de vaste opvangdagen incidenteel gebruik wilt maken van een extra dag opvang. Het is dan mogelijk extra opvang aan te vragen mits er plaats is binnen de groep waar uw kind geplaatst is. U kunt op z’n vroegst een maand van te voren de gewenste extra dag aanvragen via de app, de website en bij de pedagogisch medewerkers op de groep.

Op het moment dat uw verzoek goedgekeurd is door de pedagogisch medewerker vult u samen het formulier extra opvang in dat getekend wordt door u en door de pedagogisch medewerker. Het formulier gaat naar de administratie van de Witte Wielen. Hier wordt de dag verwerkt zodat deze gefactureerd kan worden en de uren toegevoegd worden aan het totaal aantal uren dat u opgeeft aan de belasting voor de kinderopvangtoeslag van dat jaar. 

Extra opvangdagen die reeds gefactureerd zijn kunnen niet meer gecrediteerd worden. U kunt de extra opvangdag proberen te ruilen in overleg met de pedagogisch medewerker.

Gevonden voorwerpen

Bij de start van het nieuwe schooljaar zat de bak met gevonden voorwerpen al helemaal vol. Onze vraag aan u is dan ook om alle kleding en schoenen te voorzien van naam zodat wij ook direct weer de spullen bij de juiste persoon af kunnen geven.

Nieuws uit de MR

De MR is op 5 juli 2016 voor de laatste keer in het schooljaar 2015/2016 bijeen gekomen. Hieruit is het volgende naar voren gekomen:

  • De MR heeft ingestemd met het zorgplan. Het zorgplan beschrijft welke kinderen met ondersteuningsbehoeften het onderwijs kunnen krijgen waaraan zij behoefte hebben.
  • De MR heeft ook ingestemd met het ‘school ABC’, dat inmiddels verspreid is en ook via de De Hoven app beschikbaar is. Dit ABC bevat praktische informatie over de school.
  • Het school jaarverslag 2015/2016 is gereed.
  • CITO uitslagen: De school heeft het gemiddeld gezien goed gedaan. Wel zijn er twee aandachtsgebieden: taal in de onderbouw en spelling in groep 3. De overige onderwerpen scoorden boven gemiddeld.
  • Het vakantierooster en de studiedagen voor het schooljaar 2016/2017 zijn vastgesteld.

Project

De eerste schoolweken zijn voorbij gevlogen. We hebben elkaar leren kennen en zijn onze leerpleinen gaan ontdekken. In de onder- en middenbouw zijn de kinderen aan het werken over hun familie, zodat ook anderen dat belangrijke deel van hun leven leren kennen. Ze gaan ervaren dat er dingen zijn op school en thuis die hetzelfde zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken die je thuis maakt over het eten of het spelen en opruimen. Die kennen we hier ook, maar dan soms wat anders. Zo heeft iedereen ook eigen gewoonten als er bijvoorbeeld iemand jarig is om dit te vieren. Leuk om dat te ontdekken!

In de bovenbouw gaan de kinderen het werken op de leerpleinen en in het kindcentrum vergelijken met de maatschappij en hoe ons land wordt bestuurd. Zo zullen de kinderen bijvoorbeeld zelf een verkiezingscampagne gaan houden en leren debatteren om de leerpleinen te kunnen vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Daarnaast is met Prinsjesdag de start gemaakt met het verkennen van onze regering van ministers en de Eerste en Tweede Kamer. Hoe is het met de macht en regels in ons land gesteld; interessant om te weten te komen!

Nieuws uit de onderbouw

Dierendag

Op dinsdag 4 oktober is het dierendag. De kinderen van de onderbouw mogen deze dag een huisdierknuffel mee naar school nemen die binnen het thema “ik en mijn gezin” past.

(denk hierbij aan honden, poezen, konijnen en andere dierknuffels)

In de verschillende spelhoeken op het leerplein mogen de kinderen met deze dieren gaan spelen.

Opa’s en oma’s gezocht!

De Kinderboekenweek loopt dit jaar van 5 t/m 16 oktober 2016; Voor altijd jong! Omdat dit thema goed aansluit bij het project van de onderbouw “ik en mijn gezin” willen we graag een ochtend in de groepen gaan voorlezen met opa’s en oma’s.

De ochtend van donderdag 6 oktober nodigen wij opa’s en oma’s uit om tijdens de inloop tussen 8.30 en 8.50 uur een boekje voor te komen lezen in een klein groepje.

Kent u of bent u de opa of oma die het leuk vindt om voor te leze? Geef uzelf dan op en teken in op de inschrijflijst in de garderobe (eventueel kan er een boek geleend worden bij de schoolbibliotheek om alvast thuis te oefenen).

Laten we er een gezellig leesochtend van maken met de kleuters!

Herfstwandeling 

De kinderen van de onderbouw gaan op vrijdag 14 oktober een herfstwandeling maken bij de Wamberg in Berlicum. In de verschillende groepen kunnen we nog ouders gebruiken die deze ochtend gezellig meegaan om te rijden en te begeleiden (zie ook inschrijflijsten in de garderobe).

Onderbouw Groen en Paars gaan van 8.30 – 11.00 uur

Onderbouw Rood en Geel gaan van 11.00 – 13.30 uur

U kunt uw kind een extra tasje meegeven om de herfstspulletjes in te verzamelen. Denk hierbij ook aan gepaste kleding voor deze wandeling.

Voor vragen kunt u zich richten tot de groepsouders van de groepen.

Nieuws uit de middenbouw

Kinderboekenweek

In groep 3/4 beginnen we de Kinderboekenweek op donderdag 6 oktober dansend! De gymlessen van de middenbouw zullen geopend worden met het lied van de Kinderboekenweek: voor altijd jong!
In de klas zullen we een heuse voorleeswedstrijd houden. Kinderen mogen een boek van thuis meenemen. In iedere basisgroep zal een winnaar of winnares gekozen worden!

Voorlezen op het leerplein

Wij vinden het hartstikke gezellig als er in week 41 opa’s en oma’s komen voorlezen. Dit kan op maandag, woensdag en vrijdag om 08.30 uur.
De inschrijflijsten zullen in week 40 klaar hangen in de garderobe. Eventueel kan er een boek geleend worden bij de schoolbibliotheek om alvast thuis te oefenen.

Nieuws uit de bovenbouw

Donderdag 29 september hebben de kinderen van groep 6 de eerste WiSH bijeenkomst gehad. Het doel van Wish is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen.

De kinderen leren machtsmisbruik herkennen en hun handelingsmogelijkheden in onveilige of ongewenste situaties te vergroten. Het gaat hierbij vooral om veiligheid en welzijn.

De voorbereidende lessen (10 in totaal) worden gegeven door Simone. De praktijklessen (8 in totaal) worden gegeven door Simone en Frank Wouters. Zij zijn hiervoor opgeleid. De jongens en de meisjes krijgen gescheiden les. Dit wordt gedaan omdat beide groepen zich dan meer op hun gemak voelen en de lessen effectiever zijn.

In de lessen staan de volgende thema’s centraal: stevig staan, grenzen aangeven, pesten, lichaamstaal, groepsdruk, hulp vragen, machtsmisbruik, fysieke zelfverdediging en zelfvertrouwen.

Het programma wordt afgesloten met een presentatie waarin de kinderen laten zien wat ze geleerd hebben. De kinderen krijgen dan ook een diploma. Wij vinden het heel belangrijk dat er voor ieder kind uit groep 6 iemand aanwezig is! Mocht uzelf niet aanwezig kunnen zijn dan is er vast een opa, oma, oom of tante die het leuk vindt om de presentatie te zien!

De presentatie is donderdag 24 november van 12.45 uur tot 13.45 uur.

Heeft u vragen over dit programma dan kunt u terecht bij Simone Verboord, leerkracht bovenbouw groen (simoneverboord@kcdehoven.nl).

Voorleeskampioen

Als oudsten van de school willen de kinderen uit 7/8 graag laten horen wat ze jong hebben geleerd! Ze mogen donderdag 6 oktober, 'oud' ver- of gekleed naar school komen en op het eigen leerplein of op andere leerpleinen gaan voorlezen. Uiteindelijk zal de voorleeskampioen van het 7/8 plein de Hoven vertegenwoordigen tijdens de Nationale Voorleeswedstrijd in 2017.

Kamp groep 7-8

Het is bijna zover voor de kinderen van groep 7/8. Van maandag 17 oktober tot en met donderdag 20 oktober gaan we op kamp. Dit schooljaar verblijven we op ‘De Leijgraaf’ in Vorstenbosch.

Na de eerste weken van kennismaking op het leerplein gaan we deze dagen elkaar op een leuke manier nog beter leren kennen en veel samen ondernemen. Het programma is voor de kinderen nog een verrassing, maar dat we avonturen gaan beleven, veel lachen, actief in beweging zullen zijn, weinig slapen en vooral heel veel plezier maken staat vast! De sterke verhalen zullen daarna dan ook snel volgen en kunnen de kinderen van een welverdiende herfstvakantie gaan genieten.

Binnenschoenen

In ons kindcentrum gebruiken we vanaf het moment dat kinderen kunnen lopen binnen- en buitenschoenen. De binnenschoenen dienen tevens als gymschoenen voor in de gymzaal, zowel voor opvang als voor onderwijs. In de gymzaal is het gebruik van schoenen met een lichte zool verplicht. Wat zijn de voordelen van gymschoenen als binnenschoenen;

  • Alleen binnen en buitenschoenen dus geen extra gymschoenen meer.
  • Kinderen kunnen altijd meedoen met activiteiten in de gymzaal tijdens opvang 0-4 en de BSO
  • Kinderen lopen altijd op schoenen met een stevige zool dus geen sloffen, sokken of blote voeten.

Subsidie schoolfruit

In de week van 7 november zullen we 3 dagen in de week fruit krijgen via de subsidie EU schoolfruit. Dit om gezond gedrag bij kinderen te bevorderen. Dit fruit zetten we in als extra fruit, dus naast het fruit dat u (geschild) meegeeft. De kinderen krijgen de mogelijkheid om gedurende de dag een tweede stuk fruit van de schaal te pakken.

Nieuws uit de Bieb

Voor de onderbouw

Opa bouwt een monstertruck – Steve Goetz | Eda Kaban

Opa maakt een racebaan, en oma sleutelt aan de pick-up, die omgebouwd wordt tot een monstertruck. Alle machines van de boerderij komen aan bod. Dit stoere boek kun je niet alleen voorlezen, maar ook zingen. De tekst is geschreven op de melodie van ‘Old MacDonald had a farm’.

De beste geweldigste meest fantastische opa’s ter wereld – Jan Paul Schutten | Kees de Boer

Dirk logeert bij zijn drie opa’s. Zij hebben een fiets voor hem in elkaar gezet. Dirk vindt de fiets wel een beetje krakkemikkig. Als hij er iets van zegt, beginnen de opa’s op te scheppen over hun moeilijkheden van vroeger. Hilarisch verhaal vol slapstick en absurditeiten.

Voor de middenbouw

Opa Appel is de beste – Janneke Schotman

De opa van Jarin kan heel goed meesterwerken naschilderen. Maar bij het verkopen van zijn schilderijen wordt opa gearresteerd. Moet hij nu naar de gevangenis? Samen met een goede vriendin van opa wacht Jarin de rechtzaak af. In de boeken van Janneke Schotveld staan humor, avontuur en spanning altijd centraal, en dat is bij dit fijne (voor-) leesboek niet anders.

Op avontuur met oma – Annemarie Bon | Heleen Brulot

De oma van Marloes is met pensioen. Nu heeft ze tijd om alles te doen waar ze altijd naar verlangd heeft. Ze heeft zelfs een lijst gemaakt met avonturendie ze samen met Marloes wil beleven. Ronnie van de buitenschoolse opvang wil ook meedoen, en Rosa en nog meer kinderen. Bij oma is het veel leuker dan op de opvang!

Voor de bovenbouw

De oma van de oma van mijn oma – hoe het leven vroeger was  -  Marc Terhorst | Eliane Gerrits

Hoe leefde de oma van jouw oma? En daar de oma van? Van theekransje tot Facebook, van paard tot elektrische fiets, en van ganzeveer tot smartphone. Met ruim honderd opa’s en oma’s duik je de geschiedenis in.

De wraak van Knor – Tosca Menten

Opa Tuitjes komt bij Bette Babs logeren om deel te nemen aan de Worstwedstrijd van de Eeuw. Bette Babs krijgt van opa een big cadeau. Maar slager Smak mag niks van Knor weten.

Spijkerzwijgen – Simon van der Geest

Vonkie logeert bij haar opa op de boerderij omdat haar ouders wat zaken op een rijtje willen zetten. Mooie verhalen vertelt opa haar, maar over één onderwerp praat hij niet. Hij wil geen ouwe koeien uit de sloot halen, maar Vonkie wil er toch het fijne van weten.
Een verhaal over relaties is dit. Tussen Vonkie en haar grootvader, Vonkie en haar ouders, haar ouders onderling, en niet op de laatste plaats tussen opa en zijn broers. Over familiebanden en over hoe belangrijk en diepgeworteld die zijn. Hoe de hardheid van het leven kan maken dat je een ‘oude spijkerstijfkop’ wordt, en hoe de ontwapenende eenvoud van een kind dat kan doorbreken.

Externen

Dans en Balletstudio Geraldine

'Dans jij al bij ons?!’ Volg nu een proefmaand bij Dans & Balletstudio Geraldine'

Modern, Jazz, Urbandance, Klassiek ballet, peuterdans, kinderdans en dans voor volwassenen! Allerlei dansstijlen voor alle leeftijden.

Dansplezier in combinatie met creativiteit, danstechniek en de mogelijkheid door te groeien in dans zijn de elementen die bij ons voorop staan.

Kijk voor meer informatie op www.balletstudiogeraldine.nl of bel 06-41904252.

Een speur- en spellentocht in het Kabouterbos!

Kom gezellig op zondagmiddag 9 oktober 2016 naar “Het Kabouterbos” (Oude Baan-Oost, tegenover het crematorium) en wandel samen met de kabouters langs een route
vol spelletjes en activiteiten!

Neem gerust je vriendjes, papa, mama, opa en oma mee.

De kassa is geopend van 12.00 tot 14.30 uur en

de entree is € 3,00 per kind (begeleiding gratis).

Alle kinderen t/m groep 4 zijn van harte welkom!

Oh ja, om te voorkomen dat het te druk wordt,
hebben de kabouters de volgende indeling gemaakt:

12.00-12.30 uur:     De Overlaet, De Vlieger, De Borch, Jeroen Bosch

12.45-13.15 uur:     De Troubadour, De Hobbit,

De Wittering, De Hoven, ’t Sparrenbos

13.30-14.00 uur:     D’n Krommenhoek, ’t Ven, De Sprong,

De Groote Wielen en De Masten

12.00-14.30 uur:     peuters

Komt het tijdstip niet zo goed uit, dan is het geen probleem om een ander uurtje te kiezen.

Oproep aan ouders: Om deze middag te kunnen laten slagen hebben wij dringend hulp nodig!

Wanneer u als ouder(s) of opa of oma  mee kan helpen, mag u mailen naar dit email adres:

communicatie@sjvrosmalen.nl 

De kartrekker van de activiteit zal dan contact met u opnemen.

Wie wordt de nieuwe Jeugdprins(es) van Zandhazendurp 2016/2017?

Zandhazendurp is op zoek naar nieuwe leden voor haar jeugdraad van XI.

Zit jij dit jaar in  groep 6, 7 of 8 van het basisonderwijs en hou je van carnaval vieren, geef je dan op voor de jeugdraad van XI voor 2017.

Je hebt ze met carnaval vast wel eens gezien, de jongens en meisjes met de rode capes en steken op hun hoofd.

Dat is de jeugdraad van XI van Zandhazendurp en daar kun jij bij gaan horen.

Samen met Jeugdhofkapel de Zandhazen en de dansmariekes beleven ze een geweldige carnaval.

Ben je met carnaval niet op vakantie en heb je onwijs veel zin in een te gek feest, laat je ouder(s) dan informeren naar de mogelijkheden. We zijn op zoek naar een nieuwe jeugdprins(es) , een adjudant, een ceremoniemeester en nog eens 11 jeugdraad leden.

Op zondag 13 november a.s. tijdens de jaarlijkse jeugdraadsverkiezing zal worden bepaald wie er jeugdprins(es), adjudant of ceremoniemeester gaat worden en wie er toe treden tot de jeugdraad van XI.

Onder het motto “Zandhazendurp got talent” wordt tijdens deze jeugdraadsverkiezing op 13 november in de Kentering uitgemaakt wie de strijd gaat winnen. Door jezelf te presenteren middels een buut (tonproaten), zingen, dansen, muziek maken, goochelen, of wat dan ook ding je mee naar de titel Jeugdprins(es) van Zandhazendurp voor het komende carnavalsseizoen.

Wil jij je aanmelden voor de jeugdraad van XI ? Neem dan voor meer informatie en aanmelden contact op met Annette Maurix annette@zandhazendurp.nl of 06-19648313 of Ronnie Maurix ronnie@zandhazendurp.nl of 06-52002907.

Aanmelden kan tot 1 oktober a.s.

U kunt ons jeugdblok volgen via : www.zandhazendurp.nl

Met carnavaleske groeten,
Ronnie en Annette Maurix