Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 1

28-08-2020

Kalender 

1 en 2 september Fotograaf

2 september: KC Raad  (online)

16 september Info-ochtend nieuwe ouders (online)

12 sept t/m 2 okt CITO

21 september: Informatieavond KC (online)

25 september Studiedag; gehele KC gesloten

30 september Start kinderboekenweek

Woordje van Jerney

De start van het schooljaar is een feit. Uiteraard is een nieuw schooljaar altijd wennen en met het in acht nemen van alle richtlijnen vanuit het RIVM ook even anders dan normaal, maar we hebben het gevoel dat alle kinderen goed geland zijn. Wij hebben in ieder geval een fijne week achter de rug.

Eén van de speerpunten voor het Kindcentrum is de ontwikkeling van kinderen duidelijk in beeld brengen. We zijn al enige tijd bezig met een leer- en ontwikkelomgeving te vinden die een totaalbeeld van het kind kan weergeven. Na jaren van onderzoek en testen (zoals Briter), is onze keuze gevallen op MijnRapportfolio. MijnRapportfolio geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind op het gebied van sociale competentie, cognitieve ontwikkeling en vaardigheden. MijnRapportfolio vervangt het ‘papieren’ portfolio zoals u dat van ons gewend bent. U krijgt dus geen portfoliomap meer mee naar huis. De portfoliomap die u nog thuis heeft staan, hoeft dus niet ingeleverd te worden. 

We gaan de omgeving van MijnRapportfolio stapsgewijs invullen. We starten komende maand met de persoonlijke startpagina van het kind. Deze pagina wordt door de medewerker en het kind ingevuld. Kinderen kunnen foto’s of filmpjes uploaden om te laten zien waar ze trots op zijn.

Vervolgens gaan we aan de slag met het invullen van de sociaal-emotionele ontwikkeling; het welbevinden en de betrokkenheid zijn hierbij van belang. Ieder kind is uniek. Hoe het kind zichzelf ziet en hoe de medewerker naar het kind kijkt, geven input voor een persoonlijk gesprek met het kind. Deze informatie wordt besproken tijdens het welbevindingsgesprek.

De volgende stap is de ontwikkeling van het kind per vakgebied weergeven onder het tabblad prestaties. In de omgeving van MijnRapportfolio zullen aanvullende documenten, zoals de resultaten en vaardigheidsgrafieken vanuit Cito ook weergegeven worden.

MijnRapportfolio biedt u als ouder de mogelijkheid om mee te kijken in de brede ontwikkeling van uw kind(eren). Wij zullen u op de hoogte stellen van het moment dat ook u als ouder MijnRapportfolio kunt inzien. We hopen dat u op deze wijze meer betrokkenheid ervaart bij de ontwikkeling van uw kind.

Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de medewerkers.

Met vriendelijke groet, Jerney

Vervanging medewerkers onderwijs en opvang

In verband met het indammen van het coronavirus is het zeer belangrijk dat iedereen met klachten (dat geldt voor zowel opvang als onderwijs) thuisblijft en zich laat testen. Dit heeft uiteraard invloed op de bezetting van onze groepen. In principe regelen we, als een medewerker ziek of afwezig is, een vervanger. We hebben gemerkt dat het steeds lastiger wordt om vervanging te vinden op het moment dat een medewerker niet kan komen werken.

Als dit niet lukt, dan kijken we of het team van een plein de uitval zelf op kan vangen. Lukt dat niet dan volgen we bij het onderwijs de volgende stappen en dan:

1. wordt er eerst intern gekeken of collega's die parttime werken een extra dag kunnen werken;

2. wordt er een aanvraag gedaan bij de vervangingspool van Den Bosch;

3. wordt er, bij geen beschikbare invalkrachten vanuit de invalpool, gekeken of er een leerkracht of onderwijsassistent die ambulant is, de groep kan vervangen. Zo wordt er ook een afweging gemaakt

of de (LIO)stagiaire onder begeleiding van een leerkracht op het leerplein een deel van de dag de groep kan overnemen;

4. wordt er gekeken of een intern begeleider of iemand uit het managementteam een deel van de dag de groep kan overnemen;

5. wordt een groep, indien mogelijk, een dag verdeeld over andere groepen;

6. krijgt een groep een dag vrij en wordt het leerplein gesloten (als bovenstaande opties geen oplossing bieden). Het kindcentrum regelt opvang voor kinderen die niet thuis of elders opgevangen kunnen worden. Indien de medewerker onderwijs niet ziek is, kan middels thuisonderwijs alsnog aanbod gegeven worden.

Bij de opvang volgen we de volgende stappen: 

1. wordt er eerst intern gekeken of collega's een extra dag kunnen werken;

2. wordt er extern gekeken of er een collega uit de flexpool of van een andere locatie van Ons Kindbureau kan worden ingezet. 

3. wordt er gekeken of er een ambulante medewerker kan worden ingezet. 

4. wordt het uitzendbureau benaderd om de vervanging in te vullen. 

5. worden er speelpleinen samengevoegd en-/ of anders ingedeeld. 

U zult begrijpen dat de komende periode veel invloed zal hebben op de bezetting en de continuïteit op onze groepen. Uiteraard proberen wij dit te voorkomen. We hopen op uw begrip!

Besteding subsidies n.a.v. de corona-thuiswerk-tijd 

In de media heeft u kunnen lezen dat er vanuit de overheid extra subsidiegelden beschikbaar gesteld worden om eventuele leerachterstanden door de coronacrisis aan te kunnen pakken. Wij hebben u hierover eerder al kort geïnformeerd en zijn erg blij met de extra handen op de groepen.
Wij hebben ervoor gekozen om deze subsidie gedurende het eerste half jaar van dit schooljaar als volgt in te zetten: 

  • Per 2 basisgroepen zullen er 1 dag per week extra handen op de groepen zijn: dit zijn de Onderwijshelden
  • Wij kiezen ervoor om kleine groepjes kinderen extra te begeleiden op onderdelen waarvan de leerkracht dit nodig acht.
  • De extra inzet wordt tijdens de reguliere schooltijden geboden, zodat meer differentiatie in de groep kan plaatsvinden en kinderen die dat kunnen gebruiken extra ondersteuning krijgen. Dit vindt plaats in (kleine) groepjes; om zoveel mogelijk kinderen hiervan te kunnen laten profiteren.

De Onderwijshelden starten op 14 september. Wanneer uw kind voor extra begeleiding in aanmerking komt, zult u dat via de leerkracht van uw kind horen. Mocht u alvast meer willen lezen, dan kunt u meer informatie vinden op www.onderwijshelden.nl

Cito's

Zoals u weet nemen wij de Cito’s van afgelopen juni in september af. De toetsen zijn hetzelfde (de zgn. eindtoetsen), de normen worden automatisch in onze administratiesystemen door Cito zelf aangepast en gecorrigeerd naar de huidige periode. U wordt te zijner tijd op de hoogte gesteld van de leerresultaten van uw kind(eren). 

Doorstroom brengen en halen

We hebben de 2e poort geopend om de doorstroom van het wegbrengen en ophalen van de groepen 1/2 en 3/4 beter te laten verlopen. Het betreft de kleine poort aan het begin van de Calandostraat. Ouders kunnen zich nu over een groter oppervlakte, op 1,5 meter afstand, verdelen over de twee poorten. 
Tevens zijn er stippen aangebracht zodat voldoende afstand kan worden bewaard. Wij verzoeken u niet te parkeren op de stoep langs de Allegroweg en de Calandostraat. Parkeert u alstublieft op de parkeerplaats achter het schoolplein. Zo blijft er op de stoep meer ruimte over voor u en andere ouders met kinderen om van elkaar afscheid te nemen of op te halen.

Fotograaf

Dinsdag en woensdag (1 en 2 september) komt de fotograaf op ons kindcentrum. De groepen 1 t/m 8 en de aanwezige peuters op dinsdag en woensdag worden gefotografeerd.
Helaas moeten wij u melden dat de broer/ zus foto's niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen. Dit houdt ook in dat de kinderen van de babygroepen en de peuters die niet op dinsdag en of woensdag komen geen mogelijkheid hebben om op de foto te gaan. 

Dinsdag worden de groepen 3/4, 7/8 en de peuters gefotografeerd.
Woensdag worden de groepen 1/2, 2/3, 5/6 en de peuters gefotografeerd.

Dit jaar hadden we genoeg aanmeldingen van ouderhulp bij de fotograaf, dank daarvoor! Helaas kunnen wij uw hulp aanstaande dinsdag en woensdag niet inzetten. Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar miekevanvliet@kcdehoven.nl. 

VSO (voorschoolse opvang)

Mocht u gebruik maken van de VSO, zou u dan zo vriendelijk willen zijn uw kind af te melden als hij/ zij een keer niet naar de VSO gaat? Zo kunnen wij ons personeel zo efficiënt mogelijk inzetten.

Brengen/ halen opvang 

Bij de opvang- groepen worden de kinderen op verschillende tijden gebracht en opgehaald. Wij stemmen onze personele inzet zo goed mogelijk af op de aanwezige kinderen. We willen u vriendelijk verzoeken om de begin- en eindtijden aan te houden. Dit zorgt er voor ons voor dat wij het overzicht kunnen blijven bewaken en dat er voldoende aandacht en tijd is voor de overdracht van uw kind(eren). Mocht u van tijd willen veranderen binnen het bestaande contract, dan kunt u hierover altijd contact opnemen met de klantendesk om een wijziging door te geven. Zij zijn bereikbaar via info@onskindbureau.nl of via het telnr. 073 - 8511158

Luiscontrole

Op het kindcentrum vindt er geen luiscontrole plaats, omdat we geen gebruik kunnen maken van onze vrijwilligers (luispluisouders). Wij vragen u dit thuis zelf te doen.
Kijk dus geregeld in het haar van uw kind(eren). Wanneer u hoofdluis bij uw kind heeft geconstateerd dan verzoeken wij u de leerkracht daarvan op de hoogte te stellen. Zij zullen discreet de overige ouders van het leerplein op de hoogte stellen. Meer informatie over hoofdluis en de bestrijding hiervan vindt u hier.

Musical 

De musical van groep 8 (afgelopen juni) is gefilmd en te vinden op YouTube.

De film is mede mogelijk gemaakt door Kai Belik en de activiteiten commissie. De (oud) leerlingen van groep 8 ontvangen binnenkort een USB-stick met deze film.

Ouderbijdrage 

De activiteitencommissie van KC de Hoven organiseert ieder schooljaar, samen met een aantal enthousiaste ouders en leerkrachten/medewerkers, diverse feestelijke activiteiten voor de leerlingen.

Het gaat hier om activiteiten die geen deel uitmaken van het reguliere onderwijs. Deze activiteiten worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Ten behoeve van de inning en het beheer van de ouderbijdrage is Stichting Ouders Kindcentrum De Hoven opgericht. Deze ouderbijdrage is niet verplicht maar wel nodig om de feesten te kunnen bekostigen en deze te kunnen blijven vieren zoals we dat elk jaar doen.

Wat organiseert de activiteitencommissie allemaal?

· Festiviteiten; Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het Zomerfeest

· Schoolreisjes, schoolkamp, voorleesontbijt, leerkrachtendag,

· Voorzieningen; T-shirts van KC de Hoven, verkeershesjes etc.

Hoeveel is de ouderbijdrage 2020-2021?

Ieder schooljaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage opnieuw vastgesteld. Voor het aankomende schooljaar is de bijdrage vastgesteld op € 25,00 per kind.

De kinderen in groep 1-2, 3-4, 5-6 gaan elk jaar op schoolreis en de groepen 7-8 gaan op kamp.

Hier zijn kosten aan verbonden. Uw kind kan alleen mee als deze kosten zijn voldaan. Het verschuldigde bedrag dient vóór het vertrek van het kamp/ schoolreis betaald te zijn.

Wij verzoeken u dit bedrag vóór 1 september 2020 over te maken op onderstaand rekeningnummer.

Bank: ING

IBAN-nummer: NL76INGB0004723910

t.n.v.: Stichting Ouders Kindcentrum de Hoven

Onder vermelding van: voor- en achternaam van uw kind/kinderen

Mocht u niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen dan verzoeken wij u om dit door te geven bij de administratie van KC de Hoven. Er kan dan naar een gezamenlijke en passende oplossing gezocht worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een aanvraag bij stichting Leergeld van de gemeente

’s-Hertogenbosch.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze activiteiten of over de ouderbijdrage? Mailt u dan naar acdehoven@outlook.com

Externen

Wijkcentrum Windkracht 5

Ben jij de beste zandkastelen-bouwer van de Groote Wielen?

Doe samen met je vader, moeder, vriend of vriendin mee aan de grote zandkasteel-bouw wedstrijd op zaterdag 5 september om 10:30 op het strandje van de Groote Wielen! Deelname is in duo's: ouder-kind duo of kind-kind duo!
Meld je duo aan via info@wijkcentrumwindkracht5.nl. Deelname is gratis en voor de winnaars zijn er leuke prijzen te winnen!

Een vakkundige jury, onder leiding van June Swinnen (9 jaar, bedenker van deze wedstrijd) zal de bouwsels beoordelen en de winnaars aanwijzen in twee categorieën: kinderen uit groep 1 t/m 4 en kinderen uit groep 5 t/m 8.

Om 10:30 starten we met bouwen, zorg dus dat je iets eerder bent om je te melden en een plekje op het strand te zoeken op minimaal 1,5 meter van andere deelnemers! Na een uur bouwen gaat de jury beoordelen en kun je bij de bar van Windkracht 5 even wat drinken een lekker ijsje eten , of de andere bouwsels bewonderen!

Om 12:00 is de prijsuitreiking. 
Schepjes en emmers zijn uiteraard toegestaan om je kasteel zo mooi mogelijk te maken!