Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 4

30-11-2018

Kalender

26 t/m 30 November Ontwikkelgesprekken groep 2
5 December Sint op bezoek
6 December Studiedag onderwijs
10 t/m 14 December Facultatieve gesprekken groep 3 t/m 8
20 December Kerstdiner onderwijs
21 December Onderwijs om 12 uur uit; start kerstvakantie

Woordje van Jerney

Er gebeurt een heleboel op het Kindcentrum momenteel. De kinderen zijn volop het sinterklaasjournaal aan het kijken en waarschijnlijk hebben velen ook de intocht van de Sint gevolgd. We hopen dan ook bezoek te krijgen van de Sinterklaas op 5 december!

We hebben afgelopen week nog meer bijzonder bezoek mogen ontvangen, namelijk collega's van opvang en onderwijs uit België. Er waren collega's bij uit o.a. Brugge en Leuven, in totaal 16 personen. De Hoven staat inmiddels bekend als een organisatie die het anders en vooral slimmer organiseert. We werken met multidisciplinaire teams van leerkrachten, ondersteuners, pedagogisch medewerkers en stagiaires om samen te zorgen voor de ontwikkeling van onze kinderen over leerjaren en vakken heen. Hierbij creëren we een omgeving waarin alle pedagogen sterke teamspelers zijn die voldoende eigen beslissingsvermogen hebben om invulling te geven aan de dagelijks praktijk en te zorgen dat kinderen zich ten volle kunnen ontplooien. 

Wellicht overbodig om te zeggen, maar deze groep uit België was onder de indruk van het Kindcentrum. Ze zijn met een hoofd vol ideeën en positieve energie weer naar huis gegaan. Dit bezoek heeft ook ons weer een boost gegeven voor de komende periode. 

Re-integratie Bettine

Een enkele ouder heeft me al ‘gespot’ op het kindcentrum. Vorige week ben ik in het kader van mijn re-integratie een kop koffie komen drinken. Waar de focus de afgelopen weken lag op (een drukke) revalidatie, ontstaat er nu ruimte voor re-integratie. De verwachting is dat ik na de kerstvakantie voor twee dagdelen weer present zal zijn. Ik heb er zin in om weer onderdeel te zijn van de Hoven. Het is een pittige tijd geweest zowel fysiek als mentaal. Jezelf tot twee keer toe oprapen na een ziekteperiode vraagt veel doorzettingsvermogen en geduld. En soms ben ik klaar met dat stukje geduld en wil weer ‘gewoon’ onderdeel zijn van het ‘gewone’ leven. Ik zie er naar uit om jullie weer te kunnen begroeten. Voor nu wens ik iedereen een fijne feestperiode, ik zit er middenin met mijn drie jonge kids en verwonder me over hun enorme motivatie om alles voor de Sint en zijn pieten te doen (van tekeningen maken t/m hun bord leeg eten ;-)).
Met warme groet, Bettine

Gebruik hekken rondom speelplein

Er zijn twee poorten rondom het plein buiten die 's ochtends rond 8.00 uur geopend worden. Zodra de kinderen gaan buitenspelen sluit een van de medewerkers de kleine poort weer voor de veiligheid van onze kinderen. Vanaf 14.00 uur is uitsluitend de grote poort geopend zodat alle kinderen via één in- en uitgang met ouders en/of verzorgers het plein kunnen verlaten. Het is dus bewust dat de kleine poort gesloten blijft. Helaas zien we dat kinderen vaker over het hek klimmen om bij een verzorger of ouder te komen.

We willen u vragen om dit niet aan te moedigen en kinderen via de geopende poort het plein te laten verlaten. 

Afwezigheid vaste collega's i.v.m. ziekte

Ook op ons Kindcentrum hebben we helaas wel eens te maken met afwezige en/of zieke collega's. In gevallen van ziekte of afwezigheid proberen we dit altijd eerst op te lossen met bekende gezichten in ons KC, om de continuïteit voor de kinderen te waarborgen. Daarnaast maken we ook gebruik van verschillende invalpools. Hierdoor zullen in sommige gevallen ook onbekende pedagogen op het plein aan het werk zijn, we vragen hiervoor uw begrip.

Verlofaanvraag onderwijs

Wanneer uw kind ziek is of afwezig vanwege bijvoorbeeld een onderzoek of controle in het ziekenhuis dan kunt u dit via de app aangeven.

Verlofaanvragen buiten de reguliere vakanties kunnen niet meer via de app aangevraagd worden. Hiervoor dient u een formulier te gebruiken dat u bij de groepsleerkracht of bij de administratie kunt opvragen. Houdt u er rekening mee dat alleen vanwege gewichtige omstandigheden een verlofaanvraag toegekend kan worden. Om andere redenen, zoals bijvoorbeeld goedkopere vliegtickets, wordt een aanvraag niet gehonoreerd. U kunt meer informatie hierover vinden via leerplichtwegwijzer.nl.

Social schools app

Gebruik social schools app is uitsluitend voor het delen van nieuwsberichten en berichten vanuit de groepen. Ook de groepsouders zijn gemachtigd om berichten te plaatsen in de app over uitjes en activiteiten. Berichten over verloren voorwerpen of persoonlijke berichten vanuit ouders horen niet in de social schools app. Wel is er de mogelijkheid om persoonlijke berichten te sturen naar ouders of naar medewerkers uit de groepen waar u lid van bent.

Werkgroep gezond

‘Gezonde kinderen, ontwikkelen zich beter!’ 

Binnen ons Kindcentrum hebben we een Werkgroep Gezond waarmee we regelmatig bij elkaar komen, om bij te dragen aan een Gezond Kindcentrum. Graag informeren wij u over waar deze werkgroep zich zoal mee bezig houdt. Op dit moment richt deze werkgroep zich op het vignet ‘Gezond Kindcentrum’. Het vignet ‘Gezond Kindcentrum’ is een kwaliteitskeurmerk voor scholen/ Kindcentra die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun kinderen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mogen wij ons gedurende drie jaar een Gezond Kindcentrum noemen.                        

Het komende jaar richten we ons met name op de thema’s: Welbevinden, Bewegen en Sport en Voeding. Het thema Welbevinden staat vanuit onze visie uiteraard al continue centraal in ons dagelijks handelen.  

Om de effectiviteit van de activiteiten voor de genoemde thema’s te vergroten staan de volgende pijlers centraal: Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, Signaleren en Beleid.  

Naast het belang van gezondheid voor alle kinderen binnen ons Kindcentrum, vinden we het ook van belang dat we als medewerkers bewust bezig zijn met onze gezondheid. Zo biedt onze gymdocent Rik ons gedurende het jaar een aantal beweegmomenten aan waarin we samen actief aan de slag gaan met sport en spel. Afgelopen maand vond het eerste beweegmoment plaats. 2 Foto's daarvan zijn bijgevoegd aan deze nieuwsbrief.

Gezocht: verkeersouder(s)

Onze werkgroep verkeer is op zoek naar één of twee ouders die zich op willen geven als verkeersouder.
Als verkeersouder neemt u deel aan de verkeerswerkgroep (ongeveer 3 bijeenkomsten per schooljaar), u wordt door de school aangemeld bij VVN en u bent
actief betrokken bij voorbereiding en uitvoering van verkeersactiviteiten

Heeft u vragen en/ of interesse om u aan te melden als verkeersouder dan kunt u dit kenbaar maken door te mailen naar fennaschellekens@kcdehoven.nl .

Verkeersveiligheid

Vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch nemen wij deel aan een pilot “Verkeersveiligheid rondom de school”
Het valt de gemeente op, onder andere uit gesprekken met schooldirecties en leerkrachten, dat veel hinder, overlast en (gevoel van) onveiligheid puur voortkomt uit het gedrag van schoolbezoekers en -gebruikers. En om daar iets structureels aan te doen, zijn infrastructurele maatregelen en handhaving alleen niet genoeg.  Als Gemeente denkt men dat er nog veel winst te behalen valt, juist in het positief beïnvloeden van dat individuele, c.q. groepsgedrag. Dat vraagt niet alleen om (nog) meer bewustwording, maar ook om het ontwikkelen van een heel nieuwe mentaliteit, als het gaat om de keuzes die we maken op weg naar school.
Wij hebben inmiddels 3 werksessies gehad i.s.m. enkele Bossche basisscholen, de gemeente en bureau Ubachs fullcontact. Ubachs is momenteel bezig om de resultaten van de werksessies om te zetten in een advies concept. We houden u op de hoogte zodra er verdere vorderingen bekend zijn.

Activiteiten commissie

Sinterklaas

Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover... Het bezoek van Sinterklaas aan ons Kindcentrum op 5 december! 

De Sint zal ’s ochtends rond 9.15 uur aankomen (we verklappen nog niet hoe..) en buiten door de kinderen worden opgewacht. Daarna is er voor de peutergroepen en voor groep 1 t/m 6 per leerplein een moment met de Sint en z’n pieten gereserveerd. Verder vindt er voor groep 3/4 een pietengym in de gymzaal plaats (gymkleding niet nodig, wel gymschoenen). Voor de overige groepen zal de pietengym volgende week op een andere dag plaatsvinden. 

De kinderen mogen woensdag in Sint- of pietenpak naar school komen. Groep 7 verzorgt ’s middags nog een Spaanse musical voor de kleutergroepen. Om 14.00 uur verlaat de Sint onze school via het schoolplein, waarbij hij door kinderen en ouders wordt uitgezwaaid. We gaan er met z'n allen een groot feest van maken! 

Kerst

We zijn met een enthousiaste kerstwerkgroep al druk bezig met de voorbereidingen vor het kerstfeest op KC De Hoven. Op vrijdag 30 november wordt de grote kerstboom weer geplaatst en ook bij De Lanen hebben we gezorgd voor wat extra kerstsfeer op het schoolplein.
Donderdagavond 20 december wordt er weer een borrel georganiseerd voor de ouders. Op het schoolplein willen we gezamenlijk, onder het genot van een warm hapje, een drankje, kerstsfeer en een hoop gezelligheid, wachten tot de kinderen klaar zijn met hun kerstdiner. Ook zullen we zorgen voor wat lekkers voor de jongere broertjes en zusjes.

Als het sinterklaasfeest voorbij is, zullen we de informatie over het kerstfeest via de Social School app delen. We gaan er weer een gezellig kerstfeest van maken!

Ouderbijdrage en kosten schoolreisjes

Voor degenen die de ouderbijdrage nog niet hebben betaald, hierbij het verzoek om dit graag vóór 15 december 2018 over te maken op rekeningnummer NL76INGB0004723910 Ten name van: Stichting Ouders Kindcentrum de Hoven, onder vermelding van: naam van de kind(eren). De ouderbijdrage bedraagt €30, - per kind en daarnaast zijn er kosten verbonden aan de schoolreisjes. De gezamenlijke kosten voor schoolreisje en ouderbijdrage zijn: 

* Onderbouw 1/2: €35, - per kind (dit bedrag is incl. € 5,- kosten schoolreisje) 

* Middenbouw 3/4 : €55, - per kind (dit bedrag is incl. € 25,- kosten schoolreisje) 

* Bovenbouw 5/6:  €55, - per kind (dit bedrag is incl. € 25,- kosten schoolreisje) 

* Bovenbouw 7/8: € 30, - per kind (kosten schoolkamp  €65,- zijn reeds door iedereen betaald) 
Stroomt uw kind later in het schooljaar in dan betaalt u de bijdrage naar rato. Een schooljaar heeft 10 maanden (september - juni), ouderbijdrage is €30, - dat is €3,00 per maand. Het schoolreisje moet wel volledig worden voldaan. Mocht u niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen dan verzoeken wij u om dit kenbaar temaken bij de directie van Kindcentrum de Hoven. Er kan dan naar een gezamenlijke en passende oplossing gezocht worden. Heeft u vragen of opmerkingen over de ouderbijdrage? Mail naar: acdehoven@outlook.com.

Nieuws vanuit de Oudercommissie (opvang)

Sinds de zomervakantie heeft de oudercommissie twee keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen hebben een aantal punten centraal gestaan:

Het ruilbeleid: voor ouders die meerdere kinderen op school hebben, in zowel de opvang als de BSO, zal er in de nabije toekomst een betere afstemming plaats vinden (bijvoorbeeld als je dagen wilt ruilen of een extra dag(en) wilt afnemen). Hier volgt later meer informatie vanuit het kindcentrum.  

Nieuwe tarieven 2019: de oudercommissies (van de Hoven, Sprong en de Groote Wielen) van Ons Kindbureau hebben een positief advies afgegeven. Door de oudercommissies is wel aangegeven om ouders terugkoppeling te geven wat dit nu voor hun kind(eren) concreet oplevert. Oftewel wat zien wij, door de tariefverhoging en nieuwe regelgeving, als ouder hiervan terug in zijn/haar kind(eren)?    

Peuter/kleuterplein: sinds de herfstvakantie is het concept voor de peuters gewijzigd en mogen zij maximaal 2,5 uur uit de ruimte waar zij normaal gesproken zitten (conform GGD richtlijnen).

Er hebben zich enkele nieuwe commissieleden aangemeld! Heb je interesse om bij de oudercommissie te komen, maar heb je niet zo veel idee wat er komt kijken? Je mag vrijblijvend een vergadering bijwonen, meld je aan via oc@kcdehoven.nl .

Bestuur Ons KindBureau

De kinderopvang op dit kindcentrum wordt verzorgd door Ons Kindbureau. Namens het bestuur van Ons Kindbureau willen wij u over het volgende informeren:
In 2019 gaan Kanteel en Ons Kindbureau vormen van samenwerking onderzoeken. De uitkomst staat nog open maar die zal in ieder geval de IKC-vorming in de gemeente ‘s-Hertogenbosch moeten versterken. Beide partijen zien IKC's (interne kindcentra's) als rijke ontwikkelmilieus voor kinderen en denken daar met nadrukkelijkere samenwerking een grotere bijdrage aan te kunnen leveren.
Samen zullen Kanteel en Ons Kindbureau met genoegen de schoolbesturen ondersteunen op dit punt.
Na het onderzoek naar samenwerking, dat zorgvuldig moet gebeuren, zal verdere besluitvorming over de uiteindelijke samenwerking en de samenwerkingsvorm in een later stadium plaats vinden. Alles op zijn tijd.
Het inhoudelijke doel: kindontwikkeling binnen IKC s, is leidend.

Openingstijden Opvang/ BSO in de kerstvakantie

Maandag 24 december en maandag 31 december sluiten wij om 17.00u i.v.m. kerstavond en oudjaarsavond.

Nieuws vanuit de Babygroepen

Wat is iedereen toch druk bezig met het thema 'kunst'! Op de gang zijn al mooie knutselwerken te bewonderen. En we zijn hier ook nog fanatiek mee bezig. Er is zelfs iemand langs geweest die muziek met ons kwam maken. Liedjes zingen, instrumenten bespelen en dansen met de handpop. Wat vonden de kinderen dit leuk zeg! Zelfs de jongste kinderen zag je genieten. Ze lachten en bewogen mee op het ritme van de muziek.  Sinterklaas is natuurlijk ook weer in het land en daar zijn wij ook druk mee bezig. We hebben allemaal vlaggetjes versierd en deze zijn ook te bewonderen op de gang en op de groepen. Ook hebben we de eerste mutsen en mijters gezien. Boekjes lezen en liedjes zingen over de herfst en sinterklaas  valt ook altijd in de smaak.

Nieuws vanuit de Peutergroepen

Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het thema Kunst. Er zijn veel prachtige werkjes gemaakt, er is gedanst en gezongen en we hebben veel verschillende boekjes (voor)gelezen met bijvoorbeeld verschillende soorten muziekinstrumenten. Welk geluid hoort bij welk instrument. Dit mochten de kinderen raden. Er lag zelfs een echte gitaar bij de Libellen waar de kinderen muziek mee mochten maken.

Heel langzaam kwam daar een ander thema bij kijken. Namelijk Sinterklaas! De gezellige en soms drukke periode is aangebroken waar veel kinderen naar uitkijken en tegelijkertijd wat spannend vinden. Laagdrempelig wordt er kennis gemaakt door in boekjes te kijken, liedjes te zingen en leuke knutselwerkjes te maken. Op verschillende dagen hebben we een Pieten-gym uitgezet. Wanneer de kinderen het parcours hadden doorlopen kregen zij een heus Pietendiploma. Wat waren ze toch trots wanneer ze deze overhandigd kregen.

Maar ook is er heel veel gedanst op Sinterklaasmuziek en hebben verschillende kinderen de Pietendans geoefend. Buiten werd de buis gebruikt als Amerigo en werden er liedjes gezongen tijdens het paardje rijden. Wat een gezelligheid!

Buiten vermaken de kinderen zich ook goed. Zo spelen ze zelf bedachte spelletjes. Boven op de heuvel bij de glijbaan laten zij zich langzaam naar beneden zakken om vervolgens hulp te vragen aan anderen om ze weer omhoog te krijgen. Ze kunnen er geen genoeg van krijgen. Er is heel goed samen gewerkt om elkaar te redden. Regelmatig hoor je de kinderen roepen 'Help, help mij, kom me redden, hier pak mijn hand, hebbes, ik heb je gered'. Wat een heerlijke en levendige fantasie.

Onze voorleesconsulent is een keer langs geweest met een Kamishibai. Dit is een verteltheater met rolposters (emaki). Een kamishibai is Japans van oorsprong. Het voorlezen met een kamishibai krijgt zo een geheel nieuwe dimensie. De kinderen waren uiterst geconcentreerd tijdens het verhaal.

En niet te vergeten. We hebben onze jaarlijkse 'Opa en Oma week' gehad. Vooraf konden opa's en oma's ingeschreven worden om een paar uurtjes te komen kijken bij hun kleinkind. Ze werden verwelkomd in het café voor een kopje koffie of thee. Niet veel later kwam hun eigen kleinkind ze ophalen met een medewerker. Wat een pret was dat. Samen hebben zij iets mogen knutselen en mochten de kinderen laten zien wat ze allemaal kunnen doen. De opa's en oma's hebben allemaal mee gespeeld, kregen te zien waar ze slapen, waar het peuter-kleuterplein is en waar ze buiten mee spelen. Ook de kinderen die op dat moment geen opa of oma bij zich hadden, speelden gezellig mee. Het blijft bijzonder hoe jong en oud elkaar aantrekt. Wij hebben allemaal erg genoten van het samenzijn.

Nieuws vanuit de BSO

Bso beneden

Wat een drukke tijd, maar wel een tijd vol gezelligheid!

We zijn volop bezig met het thema kunst en natuurlijk activiteiten rondom Sint en Piet.
Gehoorkokermemorie, mooie potjes versiert, verlanglijstje gemaakt in het boek van sinterklaas, vlaggetjes gemaakt voor de stoomboot in OB blauw, pietengym, stoomboot knutselen, raamschildering, sint film gekeken, een aftelkalender gemaakt en nog véél meer. Deze week zijn we gestart met pepernoten bakken, mmm.

Bso boven

Bso boven is al sinds de zomervakantie bezig met het uitbreiden van de kinderparticipatie. Wij willen graag zo veel mogelijk regels, activiteiten en ideeën voor de dagindeling, samen met, of door de kinderen laten bedenken en uitvoeren. Aan het begin van het jaar hebben we aan de kinderen gevraagd of ze de dagindeling fijn vinden en of ze het op een andere manier prettiger vinden. Daarna hebben we het dagprogramma aangepast. Zelf schillen, afwassen en drinken inschenken hoort nu ook bij de dagelijkse bezigheden. De komende tijd gaan we er nog een stapje bovenop doen. Aan de wand in de centrale BSO ruimte hangt voortaan tijdens BSO tijd een waslijn waar mee de kinderen eigen activiteiten kunnen bedenken, voorbereiden en eventueel zelfs uitvoeren. Heeft uw kind een goed idee of een wens voor een activiteit: Het activiteiten maken is nu daar!

Donderdag 6 december is de BSO de hele dag open i.v.m. de studiedag van het onderwijs.

Nieuws vanuit de Onderbouw

Vol verwachting klopt ons hart...
De kinderen zijn druk bezig met Sinterklaas. Dit doen ze ook op het leerplein en in hun spel binnen en buiten. Fijn dat Sint ons kindcentrum a.s. woensdag 5 december komt bezoeken.  We gaan er een gezellige dag van maken.

De kleuters kunnen op donderdag 6 december tijdens de studiedag (geen onderwijs) heerlijk met hun gekregen speelgoed  gaan spelen.

Op vrijdag 7 december mogen ze 1 cadeautje meenemen om aan hun vriendjes/vriendinnetjes te laten zien. Ook mag er deze dag mee gespeeld worden (eigen risico). 

Vanaf 6 december zal kerst zijn intreden doen in ons kindcentrum. Informatie hierover volgt via de app.

Lunch
We merken dat we bijna iedere dag wel snoepgoed, pepernoten of een deel van een chocoladeletter tegen komen in de broodtrommels. Dit is niet de bedoeling. We vragen hiervoor uw begrip.

We hebben in ons welkom in de onderbouw boekje het volgende beschreven:

Wij vinden het belangrijk, dat de kinderen van onze school tijdens de schooldag gezond en voedzaam eten. Ook de duurzaamheid van het milieu heeft onze voortdurende aandacht. Wij vragen de lunch mee te geven in een lunchdoos. Het drinken kan mee gegeven worden in een beker met draaidop, een thermosfles of in een flesje dat hergebruikt kan worden. De kinderen kunnen voor de lunch brood of een krentenbol meenemen, aangevuld met komkommer, radijs, tomaatjes en andere rauwkost. Ook een stukje peperkoek of een rijstwafel (behalve een rijstwafel met chocolade) behoort tot de mogelijkheden. Suggesties voor drank zijn: melk, karnemelk, water of diksap.

Nieuws vanuit de Middenbouw

Project
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het thema kunst. Zo hebben we met de kinderen het kunstwerken de zonnebloemen van Vincent van Gogh bekeken. Na lang schetsen met houtskool en potloden hebben we een eigen ontwerp gemaakt en met onze vingers geprobeerd de techniek van van Gogh na te bootsen. Naast werken op het platte vlak hebben we ook gewerkt ook aan beeldend ontwerp, zo zijn er verschillende bloemen, drollen en monsters gemaakt. 

Thema muziek
De leerpleinen oranje/blauw en rood/groen hebben een poging gedaan om een nieuw Hoven lied te schrijven. Rond de kerst wordt dit nummer ook met jullie gedeeld, maar waarschijnlijk hebben de kinderen hem al tot in den treuren gezongen (op school in ieder geval wel).

Oproep
Onze kinderen in de middenbouw hebben ook wel eens een ongelukje. Wij zijn nog op zoek naar verschoningskleren voor de leeftijd 6 t/m 8. Als er iemand thuis nog ondergoed, leggings of lange broeken in deze maat over heeft, wij ontvangen het graag!

Nieuws vanuit de Bovenbouw

Leerplein 5-6

Sinterklaas
Sinterklaas is alweer enige tijd in ons land en dat is best wel spannend. Op woensdag 28 november heeft hij 's avonds met zijn pieten een bezoek gebracht aan onze school. In alle schoenen vonden de kinderen een klein cadeautje, een puzzel waar je hersenen van gaan kraken. 

Op 5 december zal hij wederom langskomen met zijn pieten. Naast een bezoek van de Sint in de groep gaan we die dag ook surprise uitpakken. Het zal een gezellige dag worden!

Loe en Loes verwachting
Deze periode werken we in groep rood en groen aan de verwachting: het correct gebruiken van het blokje. In groep oranje en geel is de verwachting: na de bel kom ik binnen tien tellen naar de picknicktafels. We gaan hier mee aan de slag.

Schoolkoor
Deze week is het schoolkoor groep 5/6 officieel van start gegaan. Wekelijks gaan ze onder leiding van Reinou oefenen.  Het eerste besloten optreden zal zijn bij de intocht van Sinterklaas. 

WISH
Deze maand is de weerbaarheidstraining voor de kinderen van groep 6 afgerond. Na vele weken trainen in de eigen groep hebben de kinderen aan hun ouders laten zien wat ze geleerd hebben.

In een prachtige presentatie hebben ze onder andere laten zien hoe je sterk moet staan, hoe je moet handelen bij een Nee-gevoel en hoe je een plank met je blote hand door midden slaat. Ze deden het geweldig!

Leerplein 7-8

LOE&LOES
Sinds vorige week hebben we een nieuwe verwachting: Wij fietsen veilig naar de Hoven.

Project
Wist u dat…..
-De kinderen hard aan het oefenen zijn om hun talent aan jullie te laten zien op woensdag 19 december om 08.30 uur.
-Er met het leerorkest vanaf nu ook échte liedjes worden gespeeld.
-Er hard gewerkt wordt aan het schrijven van een nieuw Hovenlied.
-Er groepjes kinderen zijn die de peuters of de kleuters helpen met het schrijven van een nieuwe Hovenlied.

Open dagen
Op het leerplein hangen de eerste posters al weer van de open dagen van de middelbare scholen. We raden ook de kinderen van groep 7 aan om naar deze dagen te gaan. Zo krijgen de kinderen al een beetje een idee over de verschillende scholen.

Externen