Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrief nummer 3

23-10-2015

Klein woordje van Bettine
Primair Onderwijs Peiling
Onderwijsuren en vrijaf
Kindcentra 2020
Vervanging
Communicatie app
Starttijd onderwijs
Project 2: feest voor iedereen
Bovenbouw 5/6 ondersteuning
Luizencontrole
Leerlinglijsten voor de onderbouwgroepen
Halloween in de Hoven
Bericht vanuit de GMR
Sjors Sportief
Fysiotherapie
Kinder- en Jeugdkoor de Fermaatjes

 

Klein woordje van Bettine

Herfst, herfst wat heb je te koop? Vooral veel regen en onstuimigheid op het moment. Ook in ons Kindcentrum is een week herfstvakantie welkom. Afgelopen weken zijn we druk geweest met interessante gesprekken met kinderen (vanaf groep 3) en ouders over hun kind. Het is bijzonder om te zien dat er zo prettig met elkaar over de ontwikkeling gesproken kan worden.

Afgelopen woensdag hebben we een feest gehad van de Witte Wielen met een interessante lezing van Betsy van de Grift over breinleren en breinwerking van jonge kinderen. Komende periode zal er een tevredenheidspeiling starten (POM). Hieronder leest u hier meer over. We starten met het nieuwe project en besteden we uiteraard ook aandacht aan de goed heiligman en het Kerstfeest.

Maar eerst een fijne herfstvakantie, graag tot woensdag 4 november (uiteraard is de opvang en BSO wel open!).

Hartelijke groet,

Bettine

Primair Onderwijs Peiling

Bij alle scholen van Stichting ATO-scholenkring wordt tussen 15 oktober en 5 december de Primair Onderwijs Monitor (POM) afgenomen. Het doel van de meting is om de scholen informatie te bieden voor het professioneel besturen van hun eigen organisatie.

Wilt u de vragenlijst invullen? Het invullen duurt circa 5 minuten. U kunt de vragenlijst invullen door op de onderstreepte tekst hieronder te klikken. Hiermee start u een bladzijde op internet.

vragen.retego.nl/s3/Vragenset-ouders-POM-2015-versie-11102015

We verzoeken u de vragenlijst vóór 5 december 2015 in te vullen.

Het is niet mogelijk de antwoorden tussentijds op te slaan en later beantwoording te hervatten. Vul de vragenlijst in via uw PC of laptop (het invullen via een smart Phone of tablet kan tot problemen leiden).

De uitkomsten van de vragenlijst worden anoniem weergegeven. Dat betekent dat er alleen op schoolniveau wordt gerapporteerd, zodat individuele ouders niet herkenbaar zijn. Om onze ontwikkelingen verder vorm te geven waarderen we uw inbreng enorm. Dank alvast!

Onderwijsuren en vrijaf

Dit jaar is een extreem lang onderwijs jaar. We zijn op 31 augustus gestart en onze zomervakantie begint op maandag 25 juli. Dit jaar telt 41 schoolweken, exclusief de vakanties.  We organiseren onze studiedagen op basis van de uitgangspunten zoals vastgesteld door het ministerie van OCW (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren).

Jaarlijks krijgen onze kinderen 940 uur (basis)onderwijs zodat zij over 8 jaar minimaal 7520 uur maken. De Rijksoverheid bekostigt ook dit aantal uren.  Studiedagen voor het team ontstaan doordat er meer schoolweken en uren gemaakt worden dan de 940 uur. In een zogenoemd vakantierooster doet de school een voorstel aan de MR om in te stemmen met de dagen waarop er studiedagen worden ingepland.

Dit jaar maken we meer dan 940 uren, om precies te zijn 960 uur. Vandaar dat we in overleg hebben besloten om de kinderen op de vrijdag voor de kerstvakantie en de vrijdag voor carnaval om 12.00 uur vrijaf te geven. Voor de kinderen die deze dag BSO afnemen is er de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van deze verruiming van BSO-tijd. De ouders die geen gebruik maken van BSO, maar wel deze twee uur opvang nodig hebben, kunnen contact opnemen met de Witte Wielen via 073 8511140.

Kindcentra 2020

We hebben meegewerkt aan een boek ‘Kindcentra 2020, een realistisch perspectief’ dat op 9 oktober tijdens een symposium is aangeboden aan de politiek om de vorming van een Integraal Kindcentrum eenvoudiger te maken.

Kindcentrum de Hoven is één van de koplopers in Nederland. Wij pakken een hoop zaken zoals verschillende aanstellingen, gebruik huisvesting, doorgaande lijn, financiën e.d. op creatieve wijze aan. Dit zou met wat politieke medewerking eenvoudiger kunnen worden. Zowel voor ons als in de toekomst voor andere kindcentra.

Vervanging

Werken in het onderwijs en in de opvang blijft mensenwerk. Helaas zijn deze mensen ook wel eens ziek. Ons beleid is om de ‘lasten’ van een zieke medewerker met elkaar te dragen. Dat gebeurt enerzijds doordat er op het leerplein altijd iemand is die de kinderen en de werkwijze kent en anderzijds door invallers in te zetten.

Indien een basisgroep meerdere malen wordt geconfronteerd met invallers dan kan het zijn dat we ervoor kiezen om een vaste leerkracht van een andere groep te vragen in te vallen en in die desbetreffende groep de invaller te plaatsen. We proberen op deze manier de continuïteit zo goed mogelijk te bewaken. Helaas laat ons budget het niet toe om een boventallige invaller te benoemen.

Communicatie app

Om onze communicatie te verbeteren willen we graag met een app gaan werken die ook via de PC beschikbaar is. Hierop zal in ieder geval de jaarkalender, activiteiten, nieuwsbrief, informatie vanuit de groepen, inplannen voor gesprekken e.d. worden opgenomen. Indien u ideeën heeft wat u nog meer via deze app zou willen laten lopen, dan kunt u dit kenbaar maken bij Jerney via: jerneyrengelink@kcdehoven.nl.

Starttijd onderwijs

We merken dat ouders die meest waarschijnlijk hun kinderen zowel bij de opvang als in het onderwijs wegbrengen, al vóór 8.15 uur de leerpleinen opkomen. Om kinderen een ouders goed te kunnen ontvangen ‘s ochtends op het leerplein, vragen we ouders het brengen van de kinderen in de opvang en het onderwijs zo af te stemmen dat de kinderen pas om 8.15 uur op het onderwijs leerplein komen.

Mocht het om een paar minuten gaan dan kunnen ouders nog even wachten op het (centrale) binnenplein. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Project 2: 'feest voor iedereen'

Feesten en vieringen horen bij onze cultuur. Denk maar aan het sinterklaas- en kerstfeest die we deze periode vieren. Hoe vieren we dat? Welke gebruiken horen er bij deze tradities.  Wat voor feesten en gebruiken zijn er in andere culturen en religies te vinden?

Het project loopt van woensdag 4 november tot en met vrijdag 18 december 2015. Het project duurt 7 weken. Bijzonderheden tijdens het project zijn natuurlijk het sinterklaasfeest op vrijdag 4 december en het kerstfeest op donderdagavond 17 december en vrijdag 18 december.

Kerndoelen

Tijdens dit project ligt de focus op de onderstaande kerndoelen.

Kerndoel 38

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Kerndoel 49

De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

Bovenbouw 5/6 ondersteuning

Om ons onderwijs en werkwijze te kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren heeft Kristel een subsidie aangevraagd en gekregen vanuit Onderwijs Pioniers, zie www.onderwijspioniers.nl. Met het project ‘Atelierrijk’ richt Kristel zich op de vakinhoud van het rekenatelier om een link te kunnen leggen naar wereldoriëntatie en wetenschap & techniek. Om het project goed uit te kunnen werken zal daarom om de week op de donderdagochtend ondersteuning komen. Thalita, pedagogisch medewerkster van onze BSO en onderwijsassistent, zal dan in de groep staan op het 5/6 leerplein naast Tara en Simone. Op deze manier kan Kristel buiten de groep bezig zijn met het optimaliseren van ons onderwijs.

Luizencontrole

Woensdag 4 november is er een luizencontrole. We zoeken nog mensen die deze dag kunnen helpen. Opgeven kan via: letopluis@gmail.com

Leerlinglijsten voor de onderbouwgroepen

Voor de ouders van kinderen uit de onderbouw zijn per groep de leerlinglijsten toegevoegd in de bijlage. Hierop staan ook de toekomstige kinderen tot en met 31 december 2015 al vermeld.

Halloween in de Hoven

Zaterdag 31 oktober a.s. is het Halloween in de wijk De Hoven. Alle kinderen, woonachtig in De Hoven, worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Halloweenfeest. Stuur deze informatie dus ook gerust door naar buurjongens- en meisjes.

Datum: zaterdag 31 oktober a.s.
Aanvang: 19.00 uur
Verzamellocatie: schoolplein KC de Hoven

(PS: dit is geen activiteit die vanuit school georganiseerd wordt, maar dit is een initiatief van buurtgenoten)

Iedereen, woonachtig in de Hoven, mag meedoen, dus ook je buurjongen of –meisje. Inschrijven kan alleen via de inschrijflijsten die ophangen in het Kindcentrum bij de (school)groepen en bij de hoofdingang. Geef daarbij dan duidelijk aan in welk kwadrant je woont. 

Mocht je nog een vraag of opmerking hebben, mail dan naar: halloweendehoven@outlook.com

Bericht vanuit de GMR

Ingezonden kort verslag GMR vergadering 14 september 2015                                                                         

*Het nieuwe College van Bestuur stelt zich voor. Ankie de Laat, voormalig directeur van Bassischool het Rondeel. Hans Thijssen voormalig College van Bestuur in Tilburg. Taakverdeling nog niet rond. Schoolbezoeken doen ze gezamenlijk.

*Er is een nieuwe folder uitgebracht, leren en ontwikkelen doe je samen, waarin de vier speerpunten staan van het Strategisch Beleidsplan, dit is de leidraad voor de komende vier jaar. Deze word op de ATO personeelsdag geïntroduceerd.

*Op verschillende scholen is er een wijziging geweest van directeuren, sommige scholen hebben al een nieuwe directeur en op andere wordt nog gezocht.

* ATO jaarplan geeft duidelijkheid over wat er voorbijkomt in CvB en directeurenoverleg en is de leidraad voor de GMR vergaderingen.

* Eindopbrengsten: hierover is een inspectiegesprek geweest. Dit komt terug op de agenda met inspectieverslag.

* Personeelszaken: Helaas stijgende lijn t.a.v. ziekteverzuim. D.m.v. trainingen word daaraan gewerkt. Komt een nieuwe Arbo arts.

* Kennisuitwisseling ATO scholen: protocol niet vrijwillige overplaatsing.  Er is onduidelijkheid over dit protocol Het CvB komt hierover een presentatie geven in de GMR.

Deel 2

GMR 11 juni: Notulen goedgekeurd. Functieomschrijving commissie integriteit word gevraagd  aan Jan Nieuwenhuis. Over Digidact komt een verslag van CvB.

*Jaarverslag van de GMR komt terug.

* Interesse Mr basiscursus word geïnventariseerd

* De jaaragenda word geagendeerd uiterlijk 2 weken voor de nieuwe vergadering

* Er word een Ambtelijk en Bestuurlijk secretaris gezocht

* GMR ATO werkwijze evaluatie moet binnen twee weken ingevuld

* Rondvraag: GMR uitgenodigd voor gesprek veiligheidsdeskundige. Joop van Lanen neemt afscheid op 2 oktober.

Sjors Sportief

Donderdag 15 oktober om 16.00 uur is de inschrijving voor Sjors Sportief van start gegaan, en hoe?! De site is druk bezocht door ouders en kinderen en teller staat daardoor na een week al op bijna 2300 inschrijvingen! Verschillende verenigingen bieden vanwege de grote vraag al extra cursussen aan. Het aanbod vanuit de verenigingen zal dus het hele jaar worden aangevuld. Kinderen kunnen zich het hele schooljaar door inschrijven.

Fysiotherapie

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bewegen onontbeerlijk is voor de fysieke ontwikkeling van een kind. Tevens blijkt uit onderzoek ook, dat de motorische ontwikkeling van kinderen de laatste jaren achteruit gaat. Dit is zorgwekkend, omdat er een relatie bestaat tussen motorische vaardigheden en de mate van actieve levensstijl die iemand aanneemt. Iedereen weet inmiddels wel dat een actieve levensstijl belangrijk is voor je fysieke gezondheid en welbevinden. Maar niet iedereen weet dat bewegen en fysieke activiteit ook gelinkt is aan hersenfunctie/cognitie en zo dus van positieve invloed kan zijn op schoolresultaten. Door te bewegen stijgt de doorbloeding van de hersenen, worden er meer goede stoffen afgegeven, worden negatieve stoffen beter afgevoerd en wordt er de mogelijkheid geschept om meer nieuwe cellen aan te maken.

De basis van de motorische vaardigheden leert een kind tussen de 3 en 12 jaar. Nu is het zo dat kinderen om goed te leren bewegen, juist veel moeten bewegen. Een deel hiervan wordt op school gedaan door de gymlessen, maar ook ouders thuis hebben een grote rol in de motorische ontwikkeling. Denk aan het stimuleren van buitenspelen en fietsen, maar net zo goed het samen spelletjes doen. Belangrijk is dat een kind ervaringen op doet op een breed vlak en zo al spelenderwijs veel kan leren. Dit legt de basis voor latere technieken die het kind zal gaan gebruiken om te leren lezen, rekenen en inzicht in allerlei zaken. Het is erg belangrijk dat ouders zich realiseren dat zij hier een belangrijke voorbeeldfunctie in nemen.

Vooral in de huidige maatschappij die steeds digitaler wordt blijft samen (buiten-) spelen erg belangrijk. Het spel kan zeer breed zijn met als voorbeeld klimmen in een boom, gooien van een bal of op papier een lijn trekken. Kinderen ontdekken met hun lichaam hoe de omgeving in elkaar zit. Het kind leert nadenken over dingen, vooruitdenken, de omgeving kennen, problemen op lossen en wat wel of juist niet goed gaat. Zo is het samen spelen niet alleen leuk en gezellig maar ook leerzaam (Zie ook de bijgevoegde flyer)

Kinder- en Jeugdkoor de Fermaatjes

Zingt uw kind ook de hele dag? Bij het Kinder- en Jeugdkoor de Fermaatjes kunnen jongens en meisjes uit ‘s- Hertogenbosch en omstreken al heel jong komen zingen; vanaf 5 jaar zijn ze welkom. En weet u wat zo bijzonder is? Ze hoeven nog niet eens te kunnen lezen!

Onze conservatorium-geschoolde dirigente hanteert de speciale Ward-methode, waardoor kinderen al van jongs af aan kunnen leren zingen en noten lezen. Het koor repeteert iedere donderdagmiddag in SC De Biechten in Hintham. De kinderen beginnen met eenvoudige kinderliedjes en als ze ouder worden groeien ze door naar een volgende ‘klas’ en wordt het repertoire aangepast aan de leeftijd. Ze kunnen dus jong beginnen en lang blijven!

Voor meer informatie of aanmelden: www.fermaatjes.nl of secretariaat@fermaatjes.nl