Stel cookie voorkeur in

Integrale nieuwsbrief nummer 1

29-09-2017

Klein woordje

Wat kinderen zelf kunnen, moeten ze zelf doen, daar hebben ze recht op.” -Ellen Emonds-

Afgelopen woensdag hebben we bezoekers ontvangen uit alle windstreken die belangstelling hebben in ons kindcentrum en ons pedagogisch-didactisch concept. De reacties van de bezoekers waren erg positief. Zo'n bezoek levert veel informatie op en biedt ons ook de gelegenheid om kritisch te kijken naar de werkomgeving. Het levert inzicht over hetgeen waar het bij ons kindcentrum om draait; de ontwikkeling en het leren van onze kinderen.

Op verzoek van velen hebben we de presentatie van Ellen Emonds beschikbaar gesteld via onze app. Kijk dus snel onder Nieuws voor alle sheets over het verhaal van "veiligheid en vertrouwen". 

Staking 5 oktober

Zoals bekend, zal op donderdag 5 oktober door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De vakbonden hebben een landelijke staking uitgeroepen.

De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, ondersteunen deze actie om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

De schoolbesturen van de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch, waaronder ATO-scholenkring, hebben gezamenlijk besloten om het doel van deze actie te ondersteunen. Daarom willen wij medewerkers alle ruimte geven om te staken.

Voor Kindcentrum De Hoven betekent het dat de geplande studiedag niet door zal gaan. Een kleine 20 medewerkers zullen hun protest in Den Haag laten horen; anderen vullen de staking, in overleg met de schoolleiding op andere wijze in. De medewerkers die niet willen staken zullen die dag vullen met werkzaamheden ten behoeve van het onderwijs.

Voor u heeft deze stakingsactie bij toeval geen consequenties. Immers, uw kinderen waren die dag al vrij in verband met de eerder genoemde studiedag.

Visie op een gezonde leefstijl

Afgelopen schooljaar 2016-2017 zijn we begonnen, in samenwerking met de medezeggenschapsraad en de oudercommissie, met het formuleren van onze visie op een gezonde leefstijl  binnen ons kindcentrum. De Visie luidt “luister naar je lichaam”. Ons doel is om aandacht te schenken aan dit onderwerp en te ontdekken op welke manier wij als kindcentrum een bijdrage kunnen  leveren aan het leren luisteren naar je lichaam en de gezonde keuzes te maken om welbevinden, betrokkenheid en competentie te bevorderen?.

Speerpunten schooljaar 2017-2018:

  • Samenstellen werkgroep medewerkers om proces te begeleiden. Nauw samenwerken met ouders MR, oudercommissie, klankbordgroep en kinderen in de kinderraad.
  • Medewerkers trainen/begeleiden gedurende het schooljaar tijdens gezamenlijke studiedagen in stukje theoretische kennis over wat kan bijdragen aan een gezonde leefstijl. Wat doen bepaalde voedingsstoffen met ons lichaam? Wat doet beweging? Wat doet inspanning/ontspanning? Wat doet de buitenlucht? Wat doet slapen? Enzovoort.
  • Congressen bijwonen die ons input leveren over hoe wij kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een gezond kindcentrum.
  • Hoe vertalen we dit naar concrete leerzame en betekenisvolle activiteiten voor kinderen?
  • Welk voorbeeld geven we binnen het kindcentrum? (vieringen medewerkers, assortiment opvang, e.d.)

Als kick-off hebben we tijdens de studiemiddag van 27 september een presentatie gehad over voedingstoffen en het belang van deze voedingsstoffen voor een (opgroeiend) lichaam en het leervermogen van kinderen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit onderwerp! Vragen en ideeën zijn welkom!

Opleidingsschool

Dit schooljaar  bieden we plek aan 12 stagiaires vanuit verschillende disciplines. Studenten van de Pabo, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers krijgen de mogelijkheid om, naast het ontwikkelen van hun competenties, ook te ervaren wat het samenwerken op een kindcentrum inhoudt. Op de Hoven-App stellen de stagiaires zich aan u voor onder het kopje Nieuws.

De intern begeleiders (IB-ers) op De Hoven

De IB-er is er voor ouders en kinderen, wanneer er meer begeleidingsbehoeften of aandacht nodig  is. Dit kan op cognitief of sociaal emotioneel gebied zijn.  

Waar de meeste basisscholen slechts één IB-er hebben, heeft Kindcentrum De Hoven er twee. 

Dat komt omdat ons Kindcentrum zowel basisonderwijs, als voor- en buitenschoolse opvang aanbiedt op dezelfde locatie. Om de werkzaamheden evenrediger te verdelen, is er een IB-er die belast is met de zorg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, en een IB-er die dezelfde taak verricht voor kinderen van 6 tot 13 jaar. Binnen ons Kindcentrum is Michelle Dalmijn sinds enige tijd de IB-er voor kinderen van 0-6 jaar en Maartje van Hulten voor kinderen van 6-12 jaar. Michelle is in de plaats gekomen van Marjon Miog.  

Op dit moment is Michelle Dalmijn helaas langdurig afwezig en wordt er vervanging gezocht. Maartje van Hulten is voorlopig ook voor de IB-aangelegenheden in de onderbouw het aanspreekpunt, totdat deze vervanging ingevuld is.  

De rol binnen opvang en onderwijs 

De functie van de Intern Begeleider (zorgcoördinator) is om de medewerkers binnen de opvang en het onderwijs te begeleiden op zowel pedagogisch als cognitief gebied. Er zijn gedurende het jaar vaste momenten ingeroosterd, waarop de kinderen besproken worden met de medewerkers. Dit gebeurt in groepsbesprekingen. Op die manier houden we samen de ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten.  
Het kan ook voorkomen dat de medewerker in de groep ziet, dat een bepaald kind iets anders of extra’s nodig heeft. De IB-er helpt de medewerker dan om te kijken welke extra (onderwijs)behoeften het kind precies heeft en op welke manier dit vormgegeven kan worden. De ouders van het kind worden hierin betrokken. Ondersteuning die buiten het algemene aanbod valt, wordt in een ontwikkelingsplan vastgelegd. Hierin staat beschreven op welke manier er de komende periode met het kind of de kinderen gewerkt wordt. De medewerker schrijft dit plan voor een kind of een hele groep en dit wordt vervolgens met de ouders besproken. De IB-er zal hierbij ondersteunen wanneer nodig.  
De ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats op het speel/leerplein. Soms is er nog iets meer nodig en kan er ondersteuning worden gevraagd van een externe, zoals bijvoorbeeld het consultatiebureau, schoolverpleegkundige of een logopediste. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Daarnaast is het ook mogelijk dat je als ouder zelf constateert dat je kind iets meer of iets anders nodig heeft. Er is dan vaak als eerst contact met de medewerker van het speel-leerplein. Vervolgens de IB-er erbij betrokken worden als dit nodig is.   

Zorgbeleid

De IB-er stelt het zorgbeleid op in afstemming met de directie. Ontwikkelingen op het gebied van zorgbeleid worden op de voet gevolgd en zij houdt medewerkers hiervan op de hoogte. Naast de coachende rol, coördineert de IB-er de zorgactiviteiten zoals; groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, contacten met externen en de administratie rond het zorgbeleid en onderzoek. Doel van het zorgbeleid is, dat ieder kind op zijn eigen tempo, met de individueel bepaalde begeleiding, het basisonderwijs kan doorlopen. In een leerlingvolgsysteem worden zaken als de individuele prestaties en emotionele ontwikkeling van leerlingen bijgehouden door de medewerkers. Dit leerlingvolgsysteem is een handig middel om de zorgbehoefte van leerlingen uit te lichten. Wilt u meer weten over het zorgbeleid, dan vindt u op de website het volledige zorgplan.  

Welbevindingsgesprekken 

U kunt zich weer inschrijven voor de welbevindingsgesprekken. Dit gesprek wordt met het kind, ouder(s) en de mentor gevoerd. Als voorbereiding op het gesprek ontvangt u, via de mail, een formulier. Deze mag u samen met uw kind(eren) invullen en via de mail ook retourneren aan de leerkracht.

U kunt zich vanaf komende maandag (9.00 uur) t/m vrijdag (16.00 uur) inschrijven via onze app onder ‘oudergesprekken’ of via app.schoolgesprek.nl/?schoolid=286644​. Voor het inloggen heeft u alleen de voornaam en geboortedatum van uw kind nodig.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht(en).

Kinderboekenweek

Op 4 oktober 2017 start de Kinderboekenweek met het thema 'gruwelijk eng'. Kinderen van de peutergroepen en kinderen van groep 1 t/m groep 4,  mogen deze dag gruwelijk eng verkleed komen. De Kinderenboekenweek loopt door t/m 13 oktober. Wij vinden het leuk als ouders, opa's of oma's, ooms of tantes, buur of buurvrouw, hun gruwelijk "enge" boek in de peutergroep of basisgroep komen voorlezen. 

Wilt u zich hiervoor nog opgeven? Dan kunt u zich inschrijven op de inschrijflijsten in de garderobe.

Wij zijn erg benieuwd naar het boek!

Week tegen het pesten

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. Hier is op alle leerpleinen dan ook veel aandacht aan besteed. We hebben spellen (energizers) gedaan om elkaar beter te leren kennen, er zijn afspraken met elkaar gemaakt en de kinderen hebben Loe en Loes leren kennen. Loe en Loes zijn twee karakters die kinderen samen met Kim Bell ontworpen hebben. U kunt deze twee karakters door ons hele kindcentrum tegenkomen. Zij leren ons wat veiligheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen is. Ook laten zij zien welke verwachtingen wij hebben in de verschillende ruimtes op school.  Op ons kindcentrum zijn welbevinden en betrokkenheid belangrijke speerpunten.  Wij vinden het erg belangrijk dat er een positief leef en leerklimaat heerst!

Afgelopen week was het de nationale Week Tegen Pesten. Deze week stond in het teken van ‘Online pesten. Pak 't aan!’  In de groepen 5 t/m 8 zijn er lessen en activiteiten geweest rondom dit onderwerp. Want hoe ga je nou respectvol om met anderen en jezelf in combinatie met sociale media. 

In de onder- en middenbouw hebben we ervoor gekozen om actief bezig te blijven met het vormen van een positieve groep. Op de sites www.mediawijsheid.nl  en www.weektegenpesten.nl lees je tips om je kind op een veilige manier om te leren gaan met sociale media.

Nieuws vanuit de babygroepen

Thema Superhelden bij de baby's,

Ook bij de baby groepen hebben we het thema superhelden geïntroduceerd.  
Dit doen wij door middel van activiteiten. Knutsel werkjes maken we met de baby`s zoals te zien zijn op de foto`s en boekjes die er voor gelezen worden.

Op een kleine, laagdrempelige en speelse manier geven we bij de baby`s vorm aan het thema. Dus ook onze ukkies maken hier op hun eigen manier kennis mee.

Nieuws vanuit de peuters

De vakantie is alweer een tijdje voorbij en de meeste kinderen zijn ook bij de peuters weer terug van vakantie.

In de vakantie periode zijn de peuters lekker vaak in de gymzaal geweest. Daar is flink gedanst, met ballen gegooid, gevoetbald en spelletjes gespeeld. Ook hebben we regelmatig op de BSO gespeeld en konden we buiten op het grote schoolplein spelen.

Na de vakantie zijn we begonnen met het thema superhelden. Al onze kinderen zijn echte superhelden. We hebben capes gemaakt, net als Mega Mindy en superman. Kinderen verkleden zich regelmatig als brandweermannen, prinsessen en politiemannen. Want ook zij zijn superhelden.

Dinsdag 19 september kwamen er twee echte superhelden (politie agentes) langs gereden. Na wat zwaaien kwamen ze terug om te kletsen met onze kinderen. De kinderen mochten de echte handboeien vasthouden en uiteindelijk mochten we ook met ze op de foto! Dit vond iedereen wel super stoer.

Nieuws vanuit de onderbouw

Het nieuwe schooljaar zijn we fijn gestart! De beginperiode van het schooljaar zijn we in de groepen bezig geweest met het wennen en de groepsvorming. Na de introductie van LOE en LOES (tentoongesteld in het café voor ouders) zijn we aan de slag gegaan met de verwachtingen in de ruimtes. Loe en Loes helpen ons bij de regeltjes van de ruimtes in de garderobe, op de gang en op het leerplein.

Naar aanleiding van de verwachtingen kunnen de kleuters voor de eigen basisgroep “parels” verdienen. Als ze 10 parels hebben verdiend, mogen ze met de groep een groepsbeloning kiezen. Zo hebben de kinderen al voor een pyjamadag, een knuffeldag en lunchen in de blauwe speeltuin gekozen. Wij zullen jullie als ouders via de app laten weten wanneer er een beloning verdiend is en de gekozen beloning uitgevoerd gaat worden.

Project (verbinden en techniek)

Het project is geopend door middel van een optreden van Mad Science in de gymzaal. Binnen het thema besteden we aandacht aan “superhelden”. Elk superheld heeft zijn talent en weet wanneer hij/zij deze in kan zetten. Ook hebben de kleuters afgelopen woensdag nog kunnen genieten van een dansworkshop bodypercussie.

Het project loopt nog door tot aan de herfstvakantie. Na de herfstvakantie zullen we met de thema’s herfst, Sint en Kerst aan de slag gaan.

Welbevindingsgesprekken jongste en oudste kleuters

In oktober (jongsten) en november (oudsten) vinden de welbevindingsgesprekken plaats voor de jongste en oudste kleuters. Op de pleinpagina van 1/2 ziet u hoe onze indeling eruit ziet. Voor dit gesprek mailen we een voorbereidingsformulier die u samen met u kind in gaat vullen. Dit formulier ontvangen wij graag 2 dagen voorafgaand aan het gesprek zodat wij het gesprek kunnen voorbereiden.

Nieuws vanuit de middenbouw

LOE & LOES

LOE en LOES helpen ons om samen met de kinderen verwachtingen op de pleinen te oefenen. Afgelopen weken stonden het opruimen, de verwachtingen in de kring en de stemvolumes centraal. Aan de hand van deze verwachtingen kunnen kinderen als groep parels verdienen. Bij een aantal van 10 parels kunnen zij een beloning verdienen. Op beide pleinen zijn al veel parels verdiend, top! Verschillende beloningen waren o.a. een pyjama dag en lekker buiten lunchen.
De verwachting van de week en de kokers met verwachtingen hangen op de pleinen, leuk om eens te vragen aan uw zoon/dochter hoe het er mee gaat!

08.30 uur: start van de dag!

's Ochtends is er een inloop van 08.15 tot 08.30 uur, hierbij pakt het kind een boekje om te lezen. Wij vragen u op tijd te komen zodat wij om 08.30 uur met verschillende groepen kunnen gaan lezen.

Contract

We zijn in de middenbouw begonnen met het contract. Wat leuk en spannend voor de kinderen in groep 3 en weer een uitdaging voor groep 4. Gedurende de week letten we op het plein goed op of iedereen aan de juiste taken werkt. Soms komt het contract door omstandigheden niet af, de leerkracht maakt dan een afspraakje met het kind hoe we het oplossen. Als ouder wordt u zo nodig ingelicht hierover.  

Lezen

Groep 3 is gestart met het leren lezen. Aan u als ouder om ook thuis aandacht te besteden aan het lezen. Samen een boek lezen kan heel fijn zijn. Tips om samen te lezen staan op onze pleinpagina op de Hoven-app.
Het lezen in groep 4 borduurt verder op de stof in groep 3. Thuis lezen blijft erg belangrijk. Het liefst iedere dag, maar in ieder geval regelmatig. Zodra een kind het lezen beheerst zijn vooral de leeskilometers belangrijk. Tips om samen te lezen staan op onze pleinpagina op de Hoven-app.

Iedere woensdag gaan wij met de groepen naar de bieb. Er mogen ook boeken mee naar huis.

Vraag nooit meer "hoe was het op school vandaag?"
De schooldag van je kinderen zit erop en het eerste wat je doet, is vragen hoe het is geweest? Fout! De kans is groot dat je gewoon elke dag hetzelfde antwoord krijgt. Met deze alternatieve vragen doe je beter:

1. Wat heb je deze middag gegeten?
2. Heb je iemand gezien die in zijn neus peuterde?
3. Welke spelletjes speelde je in de pauze?
4. Wat is het grappigste dat vandaag is gebeurd?
5. Heeft iemand iets leuks voor je gedaan?

Nog meer voorbeelden? Kijk op onze pleinpagina op de Hoven-app.

Nieuws vanuit leerplein 5/6:

Het nieuwe schooljaar is weer in vliegende vaart van start gegaan. De kinderen zijn na de eerste week wennen hard aan de slag gegaan . We hebben eerst onze basisgroep leren kennen en vervolgens de andere kinderen op het plein. Deze periode hebben we een begin gemaakt aan het zelfstandig kunnen werken, dit bijvoorbeeld door het kiezen van een fijne werkplek, het indelen van je taken en het vooruit kijken in de planning. Het zelfstandig werken op het leerplein krijgen de kinderen steeds meer in de vingers.

Project

Deze periode zijn we gestart met ons project “Verbinden en verbondenheid” We hebben gewerkt aan de onderlinge verbondenheid; jij met de groep, het plein en de school. De komende weken zijn we bezig met het onderzoeken van verbindingen, maken van constructies, leggen van knopen en het maken van lijm.

Prehistorie

In deze periode hebben we de tijd van de Jagers en Verzamelaars behandeld. Naast diverse opdrachten hebben we ook een boeiende gastles gehad over deze periode. Daarbij hebben we allerlei voorwerpen uit die tijd mogen bekijken en zelfs aanraken. We hebben ook geleerd dat er zeer veel gevaarlijke dieren hier in de Groote Wielen hebben geleefd.

Klas en kunst

We zijn begonnen met het project “Klas en Kunst”. De eerste lessen hebben we het, al spelend op slaginstrumenten, gehad over ritme, notatie en noten. Deze week zijn we aan de slag gegaan met heuse blaasinstrumenten.

WisH

Voor de kinderen van groep 6 is de WisH –training gestart (Weerbaarheid in ’s-Hertogenbosch). In de locatie van de Teenzclub krijgen de meisjes training van Simone Verboord en de jongens van Wim Huiskamp . Wij nodigen alle ouders uit om op  17 november 2017 om 10.30-11.30 uur naar de Spirealaan 8 te komen voor de afsluitende les, waar de kinderen zullen presenteren wat zij geleerd hebben.

Loe en Loes

Loe en Loes zijn geïntroduceerd in de basisgroepen. Er is met de kinderen gesproken over de verwachting in geluidsniveau. Ook hebben de kinderen gekozen aan welke verwachting zij willen werken de komende periode. Democratisch besloten, werken we aan de ruimte ‘Leerplein’ met verwachting ‘Verantwoordelijkheid – Ik gebruik de materialen waarvoor ze bedoeld zijn en ik ruim ze netjes op als ik ermee klaar ben’. De kinderen kunnen per geluidszone parels verdienen. Bij 40 parels gaan we met het hele leerplein als beloning ‘verstoppen op het leerplein’.

 

Engels:

Wat hebben wij zoal gedaan tijdens de Engelse lessen na de zomervakantie?

Groep 1/2:

We zijn begonnen met het vertellen van het verhaal van “Rainbow Fish” (het mooiste visje van de zee”)

 Omdat hij zo mooi is vindt hij het moeilijk om vriendjes te zijn met andere vissen in de zee. Nadat hij wijze raad heeft ingewonnen bij “Octopus” weet hij dat hij zijn mooie zilveren schubben moet delen.

Aansluitend hebben wij samen het liedje “Rainbow Fish is Happy” gezongen.

https://youtu.be/_3tOsiZxCC4

In week 2 zijn wij verder gegaan met Rainbow Fish en emoties en kleuren. Ook hier hebben wij een verhaal bij verteld en een liedje gezongen.

https://youtu.be/wrGCuEtg7yw

If you’re happy happy happy clap your hands

https://youtu.be/l4WNrvVjiTw

 

Groep 3/4:

Het thema voor groep 3/4  was “Back to School”. Binnen dit thema zijn wij voornamelijk bezig geweest met “Classroom Items”. Wij hebben dit aangepakt met het beluisteren en instuderen van een liedje “Notebook, Pencills and Pens” https://youtu.be/b2Wnnd3cqmY

Daarnaast hebben wij spelletjes rondom dit thema gespeeld.

 

Groep 5/8

Ook hier was het thema “Back to School”. Binnen dit thema lag bij deze groepen de nadruk op classroom English. Door middel van bijvoorbeeld een “Scavengerhunt”, “Chunks” en een binnen een 4 kwartsmaat ritme zinnetje op te zeggen. Bijvoorneeld “What’s the meaning of” “Sit dowm please” etc.

Vanaf deze week gaan wij beginnen met het thema van de Kinderboekenweek Griezelen! “Heebies Jeebies”!

 

Engels op De Hoven

  

Op KC De Hoven leren leerlingen vanaf groep 1 Engels.

De lessen worden in 2017-2018 op onze school al voor het zesde jaar Engels in het kader van het Such Fun-programma. Angelique van Son geeft dit jaar voor het derde jaar Engels op ons Kindcentrum. Zij rondt dit jaar de opleiding tot VVTO (vroeg vreemde talen)-specialist af aan de Hogeschool van Utrecht en maakt deel uit van het Such Fun!-team en het Bossche Such Fun netwerk. Samen met een aantal collega’s op De Hoven gaat Angelique dit jaar tevens op nascholing naar Engeland in het kader van Erasmus+.

Bosch initiatief

Such Fun is een programma van ATO-scholenkring dat nu aan circa 4000 Bossche leerlingen wordt aangeboden. Het programma won in 2014 het Europees Talenlabel voor innovatief taalonderwijs en in 2015 de Orange Carpet Award. Er worden in alle klassen wekelijks lessen van 20-30 minuten verzorgd (geheel in het Engels) en er wordt in kleine groepjes gewerkt aan extra hands activities in het Engels. Ook vindt professionalisering van het team plaats tijdens Time for Tea bijeenkomsten waarbij we als team aan de slag gaan met onze eigen Engelse vaardigheid. Daarnaast verzorgen studenten uit Canterbury met het Such Fun team een Engels  toneelstuk voor de onderbouw en is er een taaldorp voor de leerlingen in de bovenbouw. Afgelopen jaar was dat de London Fair.  Meer info ziet u op de facebookpagina van KC De Hoven. Maar u kunt ook een kijkje nemen op www.suchfun.nl, op facebook op www.facebook.com/suchfunenglish/ (algemeen),  Early English & Friends met de verhalen en liedjes uit de onderbouw en op Twitter @SuchFunDB

Activiteiten Commissie

Hoi! Ik ben Holly de mascotte van de Activiteitencommissie. Samen met een aantal actieve ouders zorgen wij dat de feesten dit schooljaar weer onvergetelijk worden voor de kinderen van kindcentrum de Hoven!

Om dit te kunnen doen hebben we de ouderbijdrage hard nodig. Heb je deze nog niet overgemaakt? Dit kan op: NL76 INGB 000 472 3910

● OB groep 1-2: €40 per kind (incl. €5,00 schoolreisje)
● MB groep 3-4: €60 per kind (incl. €25,00 schoolreisje)
● BB groep 5-6: €60 per kind (incl. €25,00 schoolreisje)
● BB groep 7-8: €100 per kind (incl. €65,00 schoolkamp)

Wij zijn zowel voor Sinterklaas als voor Kerst nog op zoek naar ouders die het leuk vinden om te helpen. Wil je als betrokken ouder bijdragen aan het mee organiseren van 1 van deze feesten stuur dan een mail naar werkgroep.acdehoven@outlook.com en geef daarbij duidelijk aan bij welk feest je graag zou willen helpen.

Let op! In de introductiebrief van de groepsouders staat het verkeerde emailadres vermeld voor algemene vragen (bijvoorbeeld over de ouderbijdrage). Het juiste emailadres is acdehoven@outlook.com.

SchoolBiEB zoekt hulp

Wie komt er helpen in de schoolBiEB? Bij het inleveren, het reserveren, kiezen, opruimen en uitlenen van boeken

We hebben met name hulp nodig op:  

Woensdagochtend 08.30 – 10.00 uur

Ook op de maandagochtend (08.30 – 10.00 uur) zijn er nog helpende handen welkom.

Wie heeft er zin en tijd om een ochtendje in de week met zijn of haar neus tussen de boeken te zitten in onze mooie BiEB?

Interesse, vragen of opgeven? Mail naar A.Frederiks@bibliotheekdenbosch.nl

Onderzoek naar vrijwilligerswerk door de gemeente

Gemeente ’s-Hertogenbosch, Vrijwilligersnetwerk Galant en Welzijn Divers gaan de komende weken het vrijwilligerswerk in de gemeente onderzoeken.

Uw school werkt met vele helpende handen, ouders. Dit zijn allemaal vrijwilligers, al zullen sommige mensen zich geen vrijwilliger voelen. “och, ik doe het er even bij” of “je hebt dit er voor over”.

Vrijwilligerswerk is onbetaald en onverplicht, voor anderen of voor de samenleving.

De duizenden vrijwilligers (47.500) in gemeente ’s-Hertogenbosch maken de stad, de wijken en dorpen mooier, sportiever, zorgzamer, duurzamer, creatiever, groener en gezelliger.

Het is  belangrijk dat zoveel mogelijk vrijwilligers (en oud-vrijwilligers) hun stem laten horen. Zou u kunnen we het vrijwilligerswerk in de gemeente behouden én versterken .

Zou u  de enquête www.s-hertogenbosch.nl/vrijwilligersonderzoek in willen vullen?

Het kan zijn dat u op verschillende wijze een oproep krijgt om mee te doen. Beschouw dit dan als ijverigheid en enthousiasme.

Danslessen

Hoi allemaal, ik ben Nicole en geef danslessen bij Danssa. Maar waar is het allemaal begonnen? Er was eens een meisje die wilde weten hoe en waarom mensen dansen. Hoe danst een klassieke ballerina en hoe dansen mensen op de maan. Mijn moeder deed dat voor en na een tijdje zeuren mocht ik als zes jarige op dansles. Als ik dansen op tv zag ging ik zelf van closetpapier mijn dansjurk maken en danste de huiskamer rond.

Dansen gaat heel ver terug, in het stenen tijdperk dansten mensen al. Er waren verschillende beweegredenen: oogstdansen, goden aanbidden, de jacht goed zinnen, regen- en zondansen, feestdansen, enz. In iedere dans drukte de mensen zich uit in beweging die een betekenis had. Dit is vandaag de dag nog zo, alleen dansen we om een andere reden. We dansen voor ons plezier, om iets te leren of prestatiegericht op wedstrijdvloeren, voor show en amusement.

Op Stadsboerderij Eyghentijds willen we een dansclubje beginnen voor kinderen die voor hun plezier willen dansen. Zaterdag van 12.30-13.00 uur is er Peuterdans voor 3-4 jaar en van 13.15-14.00 uur werelddans voor 4-7 jaar. Bij Peuterdans leer je spelenderwijs vanuit verhalen, materialen en je eigen fantasie de basis van dans en muziek. Bij werelddans leer je dansen van verschillende landen. Door middel van muziek, spelletjes en uitbeeldingsopdrachten komen de dansen tot leven. 

De dansgroepjes gaan door bij voldoende animo, bij interesse geef je dan op voor een gratis proefles of neem contact op met Danssa: info@danssa.nl  T: 06-50201465 W: www.danssa.nl      

Graag wil ik mijn passie voor dans met jullie delen.

Groetjes, Nicole Teurlings

Hockeyschool Panasj

Wil je iets leren met bal en stick? Hou je van snelheid? En ben je tussen de 3 en 10 jaar? Kom dan in actie en maak kennis met PANASJ hockey in de gymzaal van kindcentrum de Hoven.

Wat is PANASJ?
PANASJ is een hockeytraining van 45-60 minuten voor 3 tot 10 jarigen in een gymzaal, in kleine groepjes door een goed opgeleide trainer. Er wordt gebruik gemaakt van veel verschillend materiaal en de muziek staat lekker hard aan tijdens de oefeningen. Door de snelle vloer, de kleine groepen, de specifieke oefeningen worden de basisvaardigheden zeer goed aangeleerd, ook nieuwe technieken en spectaculaire passeerbewegingen komen aan bod. De trainingen worden op een zo speels mogelijke wijze aangeboden, zodat de kinderen succes ervaren en vooral veel lol beleven.

Wat maakt PANASJ uniek?!            

Speciaal door PANASJ opgeleide trainers (van sportopleidingen) verzorgen de lessen.

PANASJ vindt plaats in een gymzaal, op een snelle vloer worden de kids heel behendig.

Kinderen voelen zich veilig en zijn vertrouwd met de locatie (in eigen school of in de buurt).

Swingende, vaak Nederlandstalige, muziek ondersteunen de spelletjes.

Voor de 3-4 jarigen is PANASJ zeer goed voor de motoriek, de 5-10 jarigen worden heel technisch.

De allerjongsten hebben samen met vader/moeder een kwaliteitsuurtje.

PANASJ is een geweldige aanvulling op een hockeyclub en een goede vooropleiding!

LEARN TO PLAY THE PANASJ WAY

Kom PANASJ zelf ervaren!

Meld je aan voor een proefles via de website: http://www.panasj.nl/PanasjDenBosch.php

Ook gedurende het seizoen is het mogelijk om te starten zolang er plaats is.

PANASJ Den Bosch, Jolanda Hendriks, denbosch@panasj.nl en 06-20972900.