Stel cookie voorkeur in

Ruil & extra opvang

Afwezigheid omzetten in opvangtegoed

Afwezigheid van uw kind wat u wilt gebruiken als tegoed (vanwege vakantie, een dagje uit, langdurige ziekte van uw kind) geeft u minimaal een week van tevoren op de groep door. Het aanvragen van een ruildag of extra opvang waarbij u uw tegoed wilt inzetten vraagt u ook minimaal 1 week van tevoren aan middels het betreffende formulier. Uw tegoed kunt u benutten t/m 31-12 per kalenderjaar, hierna vervalt deze. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Ruilen van dagen

Het ruilen van dagen kan binnen onderstaande kaders:

Ruilen kan als er ruimte is op de eigen groep binnen het rooster en de wettelijke medewerker-kind ratio.
Naarmate het drukker wordt op de groepen zal er minder ruimte zijn om te ruilen daarom geven we nu de mogelijkheid om de dagen nog het gehele kalenderjaar op te nemen
Dagdelen die niet afgenomen zijn blijven staan als tegoed op de groep, mits deze minimaal een week van te voren doorgegeven zijn aan de groep. (vakantie van ouders, langdurige ziekte van kind). Uitzonderingen hierop kunnen alleen gemaakt worden met goedkeuring van de managers.
Sluitingsdagen van het kindcentrum worden automatisch toegevoegd aan het tegoed

(dit zijn niet de landelijke feestdagen van Kerst, Pasen etc)

Ouders spreken de vervangende dagen op de groep af, dat kan pas als de planning van kinderen en medewerkers voor de groep bekend is, dus niet maanden van te voren.
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
Per 31 december van ieder het kalenderjaar vervallen alle dagen die van het afgelopen jaar nog tegoed zijn.

U vult samen met de pedagogisch medewerkers van de groep waarin uw kind verblijft het formulier ruilen van dagen in. De pedagogisch  medewerkster bekijkt of er plaats is. Naast het feit dat er een maximale groepsgrootte wordt gehanteerd is het ook afhankelijk van het geplande aantal pedagogisch medewerkers of er die dag plaats is voor uw kind.

Wilt u graag een dag ruilen? Dat kan via de app, het mailadres van de groep of vraag een formulier op de groep van uw kind.

Een structurele wijziging van de opvang vraagt u aan via email bij de Klantendesk, info@onskindbureau.nl.

Extra opvang met een machtigingsformulier

Naast het ruilen van dagdelen biedt Ons Kindbureau de ouders van het kindcentrum de mogelijkheid om incidenteel  extra opvang in te kopen. Dit kan ook als er geen opvangcontract (meer) is. Hiervoor kunt u dan geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

Extra dagen worden alleen toegekend als er binnen de wettelijke kaders ruimte is op de groep en als het pedagogisch verantwoord is. Ouders vullen hiervoor een machtigingsformulier in. Als de extra opvang wordt verrekend met het tegoed dan blijft het formulier op de locatie. Anders zorgt de medewerker dat de machtiging bij de leidinggevende komt en deze levert de machtigingen in bij de Klantendesk. De Klantendesk factureert de machtigingen en zorgt dat deze extra uren ook meegeteld worden bij het jaaroverzicht voor de belastingdienst. Dit kan alleen als u ook een contract voor opvang hebt.

Wilt u gebruik graag een dag extra opvang afnemen? Dat kan via de app, het mailadres van de groep of vraag een formulier op de groep van uw kind.

Contact klantendesk Ons kindbureau