Stel cookie voorkeur in

Peutergroep

Welkom op de peutergroep!

Op de peutergroepen werken we met vier stamgroepen verdeeld over de twee speelpleinen. De speelpleinen werken nauw samen. Op elke stamgroep werken twee vaste pedagogisch medewerkers met maximaal 16 kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Alle medewerkers van een speelplein zijn bekend bij de kinderen en de kinderen zien maximaal 2 stamgroepen. Er wordt samengewerkt bij het openen en sluiten en het activiteiten aanbod. Zolang de groepen nog niet helemaal vol zitten, worden de groepen op bepaalde dagen samengevoegd tot maximaal 16 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers. Via de informatieborden en de Hoven app worden de ouders op de hoogte gebracht van wijzigingen in de groepssamenstelling van de peutergroepen. Om de sociaal emotionele veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen bieden we de kinderen een bekend gezicht of een bekende groep bij het samenvoegen. 

Dit doen wij bij de peutergroepen

De medewerker stimuleert een kind door samen met het kind de grenzen van wat een kind kan, wil of durft te ontdekken en deze te verleggen. De medewerker maakt het kind bewust van de eigen capaciteiten en kwaliteiten. We benaderen de kinderen op een positieve manier, door te prijzen en aan te moedigen en vertrouwen te hebben in de groei- en ontwikkelkracht van het kind.

Zo ziet onze dag er uit

Op de peutergroepen volgen de kinderen gaande weg hetzelfde dagritme. Wanneer een peuter, bij voorkeur, nog 2 keer slaapt, worden hierover tussen de ouders en de groepsleiding afspraken gemaakt.                                                                       

Vanaf half acht  komen de kinderen binnen en dragen de  ouders hun kind over. De kinderen gaan zelf spelen en de dag begint rustig. We gaan ervan uit dat de kinderen thuis hebben ontbeten. Natuurlijk kan hierop wel eens een uitzondering op worden gemaakt.
Rond negen uur begint het dagprogramma in de kring. De kinderen vertellen hun verhalen en zingen met elkaar liedjes. Na het fruit kunnen de kinderen kiezen aan welke activiteit ze meedoen. Het aanbod wordt afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en  de interesses van de kinderen. Verschillende ontwikkelingsgebieden komen hierbij aan bod.
Naast de thematisch geplande en georganiseerde activiteiten besteden de pedagogisch medewerkers veel aandacht aan het spontane spel. Dit proberen we door de dag heen mogelijk te maken en te stimuleren. 

Hier werken wij aan

Om verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen te stimuleren hebben wij op het speelplein verschillende speelhoeken en een rijk aanbod aan activiteiten. Op de groepen geven we de voorkeur aan materiaal dat de fantasie prikkelt en aan speelgoed dat kinderen niet alleen vermaakt, maar uitdaagt om zelf het spel vorm te geven. Kinderen kunnen hiermee expirimenteren zonder dat het doel van het materiaal is vastgelegd. Je kunt hierbij denken aan eenvoudige materialen als mandjes, bakjes, bekertjes, vergieten  etc

Het spelmateriaal is afgestemd op de lichamelijke, verstandelijke, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van deze leeftijd en wordt geselecteerd op kwaliteit en veiligheidsnormen. We leren de kinderen met zorg omgaan met de verschillende soorten spelmateriaal. Samen met de kinderen spelmateriaal opruimen hoort ook bij de zorg voor het materiaal. Wij bieden zowel de medewerker als de kinderen hiermee structuur  aan het leren respect te hebben voor gezamelijke bezittingen. Kinderen mogen vrij kiezen waar ze mee willen spelen. De meeste materialen staan in open kasten in de groep en kunnen de kinderen zelf pakken. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat deze materialen op tijd gewisseld worden.