Stel cookie voorkeur in

Meldcode

In 2012 treedt de wijzigingswet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. In het kader van de kwaliteitszorg wordt de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook inbegrepen sexueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld. De verplichting geld voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor kindcentrum de Hoven is gebaseerd op het basismodel meldcode: Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Betreffend basismodel is ontwikkeld door het ministerie van VWS en bedoeld voor alle sectoren waar vanuit professioneel oogpunt met kinderen wordt gewerkt.

Deze meldcode is geschreven voor kindcentrum de Hoven en bedoeld voor alle beroepskrachten die werkzaam zijn binnen onze organisatie. De meldcode geeft via een route aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht en een route hoe te handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Elke stap binnen de routes wordt afzonderlijk uitgebreid toegelicht.

De meldcode bevat een overeenkomst waardoor de beroepskrachten van kindcentrum de Hoven zich binden om met de meldcode en bijbehorende stappenplannen aan de slag te gaan. Daarnaast is ook een een document toegevoegd waarmee kindcentrum de Hoven zich bindt ten aanzien van verantwoordelijkheden in het scheppen van randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat.

De implementatie van deze meldcode hoopt een waardevolle bijdrage te leveren aan het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling.